Verkiezingsprogramma VVD GR2018

Foto:

 

VOORWOORD

WIJ ZIJN ROERMOND. Deze titel van het Verkiezingsprogramma 2018-2022 is niet zomaar gekozen. WIJ ZIJN ROERMOND staat voor trots. Trots op onze stad. Trots die wij als Roermondenaren graag met elkaar delen, maar ook buiten onze stad graag tonen. WIJ ZIJN ROERMOND staat ook voor samen. Samen werken aan onze stad als Roermondenaren onder elkaar en voor elkaar. Samen staat ook voor samenwerking tussen de gemeente Roermond, bestuurders van onze stad en haar inwoners en ondernemers.

 

Dit Verkiezingsprogramma vormt de leidraad voor het handelen van onze VVD-bestuurders in de komende vier jaar. Iedereen die met ons wil bouwen aan onze prachtige stad is van harte welkom.

 

 

Raja Fick-Moussaoui,

Voorzitter Programmacommissie

 

 

INHOUD

 

Roermond, Ik wil leven in jouw omgeving

  1. Waar het prima leven is……………………………………………………………………………….. 4

1.1   Waar je graag woont……………………………………………………………………………… 4

1.2   Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt…5

1.3   Waar je kunt genieten van de natuur………………………………………………………. 6

1.4   Waar vervoer van A naar B vlot gaat……………………………………………………….. 6

2         Waar ruimte is voor eigen initiatief……………………………………………………………….. 8

2.1    Waar mensen volop ruimte krijgen………………………………………………………….. 8

2.2    Waar ondernemers volop ruimte krijgen………………………………………………….. 8

2.3    En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen………………………. 9

  1. Waar iedereen meedoet……………………………………………………………………………. 11

3.1    Waar je met plezier naar je werk gaat……………………………………………………. 11

3.2    Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan…………….. 11

3.3    Waar iedereen goede zorg krijgt…………………………………………………………… 14

3.4    Waar ruimte is voor sport…………………………………………………………………….. 14

3.5    Waar aandacht is voor kunst en cultuur…………………………………………………. 15

3.6    En waar nieuwkomers zich aanpassen…………………………………………………. 17

  1. Waar je je veilig voelt……………………………………………………………………………….. 18

4.1    Waar je je veilig voelt………………………………………………………………………….. 18

4.2.  En waar criminelen en andere overtreders hard worden aangepakt…………. 18

  1. Waar de gemeente er voor ons is………………………………………………………………. 20

5.1    Waar de gemeente dienstbaar en modern is………………………………………….. 20

5.2    Waar de overheid je niet in de weg zit…………………………………………………… 21

5.3    En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat……………. 21

Samenstelling Programmacommissie……………………………………………………………….. 23

 

Wij zijn Roermond

 

1.            Waar het prima leven is

 

1.1                           Waar je graag woont

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

 

ñ De VVD vindt het belangrijk dat de woningmarkt in Roermond gezond is. Dit betekent evenwicht met een divers palet van woningen voor iedereen: jong, oud, kleine en grotere beurs, zodat er iets te kiezen valt, zelfs op wijkniveau. Daarnaast is het belangrijk dat er een goede doorstroming op de woningmarkt is, zodat inwoners ook hun woonambities kunnen waarmaken, zonder dat zij onze gemeente hoeven te verlaten. Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dat is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).

 

ñ  De VVD wil  een ‘startersoffensief’. De binnenstad van Roermond, maar  ook de centra  van de kernen, zijn in principe een aantrekkelijk gebied voor jongeren om te wonen. Er is hier momenteel onvoldoende geschikt aanbod van woonruimte voor jongeren en starters op de woningmarkt, terwijl commercieel vastgoed vaak leeg staat. De VVD wil dat de gemeente een analyse maakt van de mogelijkheden voor jongerenwoningen in de binnenstad en in de centra of kernen en met eigenaren hierover in gesprek gaat.

ñ Met de lokale  hypotheekverstrekkers  wordt gesproken over  hypotheken aan jongeren  met een flexibel arbeidscontract. Daar waar mogelijk blijft de gemeente ondersteunen met de starterslening.

ñ De VVD wil dat er kavels zijn voor mensen waarop ze een eigen huis kunnen bouwen. Bijvoorbeeld via doe-het-zelf-planologie, waarbij je je eigen woning en omgeving bedenkt. De kwaliteitseisen voor vrije-kavel-bouw dienen voorafgaand aan de bouw voor eigenaren duidelijk te zijn.

Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. De Commissie Beeldkwaliteit heeft niet per se het laatste woord.

ñ Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

ñ Wij willen de gemeente niet voller bouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties  kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. We streven ernaar dat 95% van de huurders met recht op huurtoeslag wonen in een woning met een maximum maandhuur waarvoor huurtoeslag van

 

toepassing is.

ñ Inbreiding (op zoek gaan naar lege plekken binnen de bebouwde kom) en kwaliteit zijn  voor ons leidend. Uit het rapport “Onderzoek naar woningbouwbeleid in de gemeente Roermond“ van de Rekenkamercommissie Roermond is de belangrijkste conclusie dat er veel minder woningen zijn gerealiseerd dan was voorgenomen. De gemeente heeft nog een aantal omvangrijke bouwplannen in uitvoering, zoals Oolderveste, Roerdelta, Jazz City en Kaleidos, ‘t Parcje, Tegelarijeveld, Neeldervelt en De Rosslag.

ñ Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, beziet de gemeente of het terrein om te zetten is naar een woonbestemming. Een voorbeeld dat in dit verband in het oog springt, is het voormalige Philips-terrein.

ñ De VVD wil dat er een nieuw onderzoek plaatsvindt om inzicht te krijgen in de woningbehoefte, waarbij rekening gehouden wordt met de verander- en de bevolkingssamenstelling. Ook de kantorenmarkt, die te maken heeft met leegstand, moet bij dit onderzoek worden betrokken.

ñ De VVD vindt dat ook omliggende gemeentes een verantwoordelijkheid hebben in het bouwen voor kwetsbare groepen.

ñ De VVD wil dat de gemeente met vaste regelmaat ideeën uitwisselt met vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, makelaars en investeerders over de marktontwikkelingen in de kantorenmarkt en commercieel vastgoed. De leegstand is een zorg voor zowel de marktpartijen als de gemeente. Door het uitwisselen van inzichten kunnen creatieve oplossingen worden gevonden. Voor herbestemming van bestaande kantoren naar woningen wordt medewerking verleend indien deze bijdraagt aan het nieuw te formuleren woningbouwbeleid. Ook streven wij naar een compactere binnenstad waar de afgelopen periode met steun van de VVD reeds op is ingezet.

ñ Initiatieven van burgers met creatieve voorstellen om leegstand tegen te gaan, inclusief ‘Wonen boven winkels’, zullen door de gemeente welwillend beoordeeld en eventueel gefaciliteerd worden.

 

 

1.2                           Waar het straatbeeld netjes is, je afval duurzaam kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin en balkon, waarom dan ook niet de stoep of straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt kan de afvalstoffenheffing omlaag.

 

ñ De VVD wil een schone omgeving. De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti, dumping rondom afvalcontainers, van slachtafval, lege conservenblikken, soms zelfs matrassen en bankstellen en andere overlast worden aangepakt en vernielingen worden snel hersteld.

 

Het dumpen van zwerfafval, met name bij containers op diverse plaatsen in de wijken, wordt door de overheid gezien als een overtreding, een zogenaamd eenvoudig delict. Camera’s die op enkele plaatsen bij die containers staan mogen in het kader van de privacy alleen ingezet worden als er sprake is van een misdrijf.

De VVD wil onderzoeken of het mogelijk is om de camerabeelden toch te gebruiken om de overtreders aan te spreken op dit asociale gedrag.

Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

ñ De VVD wil een betere toegankelijkheid, registratie en opvolging van klachten over de openbare ruimte, passend bij de huidige tijd. Intensiveren van handhaving maakt hier net zo goed deel van uit als het zoeken naar nieuwe mogelijkheden zoals het gebruik van apps.

ñ We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval op een verstandige wijze wordt opgehaald.

Het scheiden van kunstof kan op diverse manieren gebeuren. Onderzoek van de rekenmeesters van het CPB stelt dat het gescheiden inzamelen van kunstof nauwelijks winst oplevert voor het milieu.

De kwaliteit van het ingezamelde materiaal is zo matig dat het recyclen peper duur is.

De VVD is van mening dat wij onze ogen niet mogen sluiten voor voortschrijdend inzicht waarvan we kennis hebben kunnen nemen door onderzoek.

Daarom wil de VVD onderzoek of het scheiden van kunstof niet op een andere manier kan die efficiënter en goedkoper is en klantvriendelijker is voor onze inwoners.

De gemeente stimuleert de circulaire economie.

ñ De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de inzameling  en afvoer  van  het  stedelijk afvalwater en het voorkomen van structurele nadelige gevolgen als gevolg van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten.

ñ De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.

ñ Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.

ñ De VVD staat voor verbetering van de leefbaarheid van de openbare ruimten, is voorstander van mooi openbaar groen van goede kwaliteit als gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning, het tegengaan van hittestress en beperking van wateroverlast.

ñ     De onkruidbestrijding in de openbare ruimte dient te worden geïntensiveerd .

 

 

1.3                    Waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en plassen, van de  vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. En we willen dat de natuur toegankelijk is voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.

 

ñ Roermond heeft veel te bieden.  Met  een waterrijk landschap en een bosrijke omgeving  als het Grenspark Maas Swalm Nette met daarin het Nationaal Park De Meinweg is het belangrijk om onze natuur op juiste wijze toegankelijk te maken zodat iedereen hier van kan genieten met behoud van onze natuurwaarden. Dat kan met goed ingerichte wandel- en fietspaden, maar ook met andere en nieuwe recreatieve initiatieven. Met partners dienen goede afspraken te worden gemaakt bij nieuwbouw en nieuwe (recreatieve) initiatieven, voor de juiste balans tussen mens en de aanwezige ecologie.

ñ De VVD wil onze bossen niet alleen beheren, maar ook investeren in duurzamere en rijke ecologie. Stadse initiatieven, zoals geveltuintjes en verticale tuinen, om te vergroenen, moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

 

 

 

1.4                           Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

 

ñ Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Met de aanpak van het stationsgebied is een goede stap gezet en worden de voetganger en gebruiker van het OV straks beter gefaciliteerd. Voor de langere termijn blijft de inzet onverminderd op realisatie van een oostelijke entree bij het station.

ñ De algehele bereikbaarheid van Roermond blijft aandachtspunt, niet alleen tijdens drukke feestdagen, maar zeker ook tijdens wegwerkzaamheden, zoals de N280, herinrichting Kapellerlaan en aanpak Stationstunnel. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte, zodat inwoners, bezoekers en bedrijven  hiermee  rekening  kunnen  houden  en  er  minder  “zoekverkeer”  ontstaat.  De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Hiervoor moet samenwerking worden gezocht met marktpartijen met kennis over crowd- en datamanagement om verkeersdeelnemers beter te informeren over verkeersdrukte en alternatieve vervoersvormen. Ook het huidige digitale parkeersysteem dient verder te worden verbeterd. Er is ook afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten en Rijkswaterstaat.

ñ De VVD wil ruim baan voor fietsers. Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen

 

naast goede fietsroutes, waaronder ook een Oost-West verbinding, ook voldoende gratis stallingruimten.

ñ   Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer wordt aangeboden. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. Ook in onze kleinere kernen dient de OV-verbinding goed te zijn. De VVD blijft hier aandacht voor hebben.

ñ De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen, sportclubs, ziekenhuis, verzorgingshuizen, Paradies, etc. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

ñ De VVD stimuleert emissieloze mobiliteit. Dat is bevorderlijk voor de luchtkwaliteit in onze leefomgeving (en dus voor onze gezondheid), maar is ook goed voor het aanjagen van innovatie. De gemeente Roermond moet de bevoorrading van ondernemers in dicht bewoonde locaties met emissieloze vervoersvormen stimuleren.

ñ De VVD juicht deelinitiatieven toe, zoals bijvoorbeeld leenfietsinitiatieven op alle grote invalswegen van Roermond.

 

2.            Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1                           Waar mensen volop de ruimte krijgen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar eigen verantwoordelijkheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en bij een compacte                       overheid                  met                                 gezonde                  overheidsfinanciën.

 

2.2                           Waar ondernemers volop ruimte krijgen

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, gaat het ook goed met de gemeente. Roermond heeft een sterk imago als koopstad. Miljoenen bezoekers weten onze stad jaarlijks te vinden. Naast het Designer Outlet Center is de historische binnenstad met een kleurrijk arsenaal aan lokale winkels en horecabedrijven zeer aantrekkelijk voor bezoekers uit de hele Euregio. De VVD is voorstander van een focus op de economische speerpunten, maar waakt tegelijkertijd voor een te eenzijdige ontwikkeling. Naast retail bieden maakindustrie, logistiek en toerisme zeker kansen.

 

ñ De relatie met het Designer Outlet Center moet worden geïntensiveerd door met hen op zoek te gaan naar verdere samenwerking, best practices en win-win situaties.

ñ De VVD vindt dat Roermond ook voor meerdaagse bezoeken aantrekkelijk zou moeten  zijn.

ñ     Ook op het gebied van conferenties heeft Roermond potentieel.

ñ  Roermond is thuishaven van een aantal zeer sterke industriële bedrijven. De VVD zet in  op innovatie rond deze bedrijven. Behoud en versterking van onze maakindustrie is nodig voor economische groei en voldoende werkgelegenheid

ñ Roermond is vaak uitgeroepen tot de beste MKB-gemeente van Limburg. Het MKB is dé banenmotor en de VVD steunt waar mogelijk onze lokale ondernemers; zij geven kleur aan onze stad.

ñ De VVD voorziet graag in één ondernemersloket. De ondernemer kan hier terecht voor  hulp op maat bij subsidieaanvragen, vergunningen en voor ondersteuning in de breedste zin van het woord in relatie tot overheidszaken.

ñ De VVD stimuleert startende ondernemers. De VVD wil dat  de  gemeente  beleid  ontwikkelt om startende ondernemers aan de gemeente te binden, door te faciliteren in huisvesting en aanloopkosten. De bestaande starterslening wordt gehandhaafd.

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen.

 

ñ Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat.

Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig.

ñ Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten.

De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.

ñ Voor elke winkelstraat in de binnenstad wordt een straatbeeldkwaliteitsplan gemaakt.

ñ  Verder  willen wij  vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen  door een meldingsplicht of algemene regels. Zo dient bijvoorbeeld de vergunning voor een klein terras te worden afgeschaft, voor zover het terras past binnen het straatbeeldkwaliteitsplan.

ñ     We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

ñ De VVD wil met de bezem door de huidige regelgeving: overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels dienen te worden geschrapt. Op elk beleidsterrein dienen tenminste drie beleidsregels te worden afgeschaft. Binnen het college wordt een coördinerend portefeuillehouder aangewezen die verantwoordelijk is voor de vermindering van de regeldruk.

ñ De VVD zet in op de aanleg van betaalbare glasvezel/draadloze netwerken, ook in de buitengebieden. Dat biedt kansen voor innovatieve ondernemers.

 

2.3                           En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is niet alleen in ons eigen belang, maar vooral ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door het klakkleloos verlenen van subsidies.

 

ñ Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te  komen.  De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.

ñ De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen. Subsidieverstrekking heeft niet onze voorkeur.

ñ Roermondenaren kunnen zelf verstening in hun eigen omgeving tegengaan. Om hen hiertoe te stimuleren, sluit de gemeente Roermond zich aan bij Operatie Steenbreek, een initiatief waarin diverse gemeenten samenwerken om de bebouwde kom te vergroenen. . Hiermee bindt Roermond ook de strijd aan tegen wateroverlast (overbelasting rioolstelsel) en zomerhitte. Ook de gemeente spant zich in om verstening of asfaltering van de openbare ruimte tegen te gaan.

ñ  Duurzame initiatieven zoals het ontkoppelen van het hemelwater  of  een warmtenetwerk bij Roermondse bedrijven worden gestimuleerd.

 

ñ De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door te werken aan energieneutraliteit bij eigen panden, reduceren van emissies bij eigen transportmiddelen en het invoegen van duurzame, circulaire criteria bij aanbestedingen. Binnen afzienbare tijd dient de gemeente Roermond een emissieloze organisatie te zijn.

ñ Duurzaamheid is een aandachtspunt bij het verstrekken van vergunningen voor nieuwe terreinen en nieuwbouwprojecten.

ñ     De straatverlichting dient verduurzaamd te worden.

3.            Waar iedereen meedoet

3.1                           Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor het waarmaken van onze ambities en geven we vorm aan de inhoud van ons leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn belangrijke liberale waarden. Je bent verantwoordelijk voor je eigen bestaan en welbevinden. Wanneer dit niet lukt, word je geholpen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.

ñ  Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk  is. Daarom geeft de gemeente, binnen   de mogelijkheden van de wet, opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers. Ondanks dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid hierop is aangepast, blijft de VVD de vinger aan de pols houden of het in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt.

ñ Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen.

 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.

De gemeente Roermond zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan het werk. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, moeten deels aan de slag kunnen.

ñ Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering of een beschutte werkplek voor diegenen die (nog) niet in een normale werkomgeving kunnen functioneren. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. De VVD vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

ñ Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.

ñ Fraude met  uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot  op de  laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die hiervoor wordt opgelegd.

3.2                           Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

 

De VVD wil aandacht voor álle kinderen. De school van nu begeleidt kinderen tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn voor zichzelf en hun omgeving. Normen en waarden, hoe gaan we met elkaar om, wat is normaal en wat niet, leer je niet alleen thuis, maar ook op school. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden, grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet en schakelt jeugdzorg in. Wij zijn voorstander van één gezin, één plan; waarbij één hulpverlener samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt en de regie houdt. Het belang van het kind staat voorop.

Goed onderwijs speelt een grote rol in het leven van mensen. Ook onze samenleving heeft er belang bij. Wij geloven in de ontwikkelkracht en het talent van onze kinderen. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

Enkele van onze speerpunten voor het onderwijs:

ñ  School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur.

ñ De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.

ñ School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.

ñ Het convenant Veilige School moet een nieuwe impuls krijgen;  goed  en  regelmatig contact tussen de wijkagent en de school leidt tot een veiliger schoolklimaat.

ñ Laaggeletterdheid heeft een enorme impact op iemands leven heeft en heeft gevolgen  voor de persoon maar ook voor de maatschappij. Wij zijn voor een uitbreiding van het reeds gestarte initiatief digiTaalhuis Roermond.

ñ Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven bij voorkeur in samenwerking met het basisonderwijs en de bibliotheek.

ñ Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.

ñ   We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind   gaat. De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen

communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hanteren, en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk zijn, transparant en op draagvlak kunnen rekenen.

ñ Een goed ontbijt laat kinderen beter leren. Wij volgen met interesse de  pilot  die  momenteel loopt om kinderen van een schoolontbijt te voorzien. Belangrijk daarbij vinden wij dat het kind erbij gebaat is en dat er geen stigmatiserende werking van uit gaat.

ñ     Er zit geen kind of leerplichtige jongere thuis; er is altijd een plaats voor iedereen. Er wordt werk gemaakt om verzuim tegen te gaan.

ñ     Scholen, buitenschoolse opvang en sportverenigingen worden gestimuleerd om nauw samen te werken.

ñ Wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk op hun toekomst worden voorbereid. Hun kansen liggen o.a. in de Euregio. Wij willen dat leerlingen al op de basisschool beginnen met een Euregionale oriëntatie incl. de taal van de buren.

ñ     Wij willen dat de gemeente in gesprek gaat met het beroepsonderwijs om hun opleidingen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de (Eu)regionale arbeidsmarkt.

ñ     Onderwijs en het (Eu)regionale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.

ñ In samenwerking met bijvoorbeeld thuiszorg en/of het ziekenhuis zien wij mogelijkheden voor het vestigen van een nieuw soort opleiding op MBO (vanaf niveau 3)/HBO niveau in Roermond.

ñ     Kinderen groeien op in een digitale wereld. De gemeente Roermond blijft met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in gesprek hoe digitalisering in het onderwijsprogramma nader vormgegeven kan worden, waarbij zo veel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij reeds lopende programma’s van de Provincie Limburg.

 

3.3                           Waar iedereen goede zorg krijgt

 

Roermond krijgt de komende jaren steeds meer oudere inwoners. Het is belangrijk dat de stad ook voor hen aantrekkelijk is en blijft. De VVD wil graag dat ouderen mee kunnen blijven doen in de samenleving. Private initiatieven om ouderen langer in hun woning te kunnen laten wonen en isolement te voorkomen juichen wij toe. Goede mobiliteit is hierbij een randvoorwaarde. Naast goed overleg met belangenorganisaties om de bereikbaarheid te waarborgen, wil de VVD dat de gemeente extra aandacht besteedt aan de kwaliteit van voetpaden in de omgeving van bejaardencentra en speciale woonvoorzieningen.

Een goed sociaal vangnet is een van de liberale kernwaarden van de VVD.

 

De overheid verwacht dat mensen lang blijven participeren in de samenleving. Als je dat als overheid vindt, dan moet je dat ook faciliteren, vindt de VVD.

Het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking verplicht Nederland om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. De VVD vindt dat iedereen meetelt en iedereen mee moet kunnen doen. Wij vinden dat Roermond een inclusieve samenleving moet worden. Helaas is de realiteit van vandaag soms anders. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle gebouwen, winkels en horecagelegenheden even goed toegankelijk en doorgankelijk voor mensen met een beperking. Waarbij bestaande gebouwen niet altijd even eenvoudig zijn aan te passen.

ñ     Bij nieuwe initiatieven en nieuwbouwprojecten vindt de VVD dat meer gekeken moet worden naar, en getoetst worden op, de toegankelijkheid en levensloopbestendigheid van de plannen.

 

Maar soms zijn er ook eenvoudige doch effectieve oplossingen denkbaar in bestaande situaties. Zo vinden wij het ondenkbaar dat vandaag de dag deurdrempels nog steeds een hindernis kunnen zijn. De VVD vindt daarom dat alle winkels en horecagelegenheden met een deurdrempel, gestimuleerd moeten worden om een drempelhulp te hanteren.

ñ De VVD Roermond vindt het niet van deze tijd dat niet alle evenementen even goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Daarom pleit de VVD er voor bij evenementen boven een bepaald bezoekersaantal (bijvoorbeeld 200 bezoekers) de evenementenverordening aan te passen en te verplichten dat voorzieningen worden getroffen voor mensen met een beperking, zoals toegankelijke toiletgebouwen, een plek met goed uitzicht, etc.

ñ Uiteraard zijn er ook ondernemers en evenementen die investeren in een goede toegankelijkheid. Hiervan vindt de VVD dat deze goed zichtbaar en herkenbaar mogen zijn. Door bijvoorbeeld een rolstoelvriendelijke sticker en een vermelding op de gemeentewebsite en gids.

ñ Verder dienen uiteraard alle gemeentelijke gebouwen en faciliteiten (zoals website etc)  voor mensen met een (visuele) beperking toegankelijk te zijn.

De VVD wenst een aantal verbeterpunten in de uitvoering van de WMO. Indien een woningaanpassing meer dan 40.000 euro gaat kosten, kiest de VVD voor een klimaat van verhuizen. Hiertoe zijn goede afspraken met de woningbouwverenigingen nodig, waar bij (ver)nieuwbouw bijvoorbeeld laadpunten en aangepaste deuren gerealiseerd worden. We maken de keuze voor het verstrekken van een basis klasse scootmobiel; wil je meer, dan betaal je zelf bij. Het herverstrekkingsbeleid kan beter; er wordt een goed pakket rolstoelen geleverd. Hier kijken we nog eens kritisch naar, maar dan op regionaal niveau. Zo kan een rolstoel opnieuw ingezet worden en vernietigen we geen kapitaal. Om de prikkel van het “ik heb er recht op” tegen te gaan, vragen we de eigen bijdrage. Voor mensen met onvoldoende inkomen is er het vangnet van de bijzondere bijstand. Verder vindt de VVD dat de kosten van een medische keuring tezamen met ambtelijke uren niet opwegen tegen de prijs van een standaard rolstoel. Wat ons betreft kan het verstrekken van dit middel zonder de ambtelijke molen.

Het beleid van de Gemeente Roermond ten aanzien van voorkomen van problematische schulden en uitvoering van de schuldhulpverlening moet worden voortgezet.

Enkele van onze speerpunten voor de zorg:

 

ñ  De hulpvraag van degene die zorg nodig heeft en de context waarbinnen hij/zij leeft zijn  het uitgangspunt van het beleid ten aanzien van zorg.

ñ Een openbaar toilet, voor iedereen toegankelijk, moet er komen op/in de directe nabijheid van de Markt.

ñ De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Er zijn al diverse wijken met inloopspreekuren (zorgteams); wij willen dat de goede ervaringen die hiermee zijn opgedaan verder uitgerold worden over de rest van de gemeente.

ñ We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Het mantelzorgcompliment blijft wat ons betreft bestaan.

ñ Initiatieven die de zelfredzaamheid bij ouderen bevorderen, zoals bijvoorbeeld de BoodschappenPlusBus en ontmoetingscentrum ’t Paradies, worden door de VVD toegejuicht.

ñ     De VVD ondersteunt het gemeentelijke preventie- en gezondheidsbeleid, dat inzet op een integrale kijk op ons algemeen welzijn. De Gemeente Roermond neemt de lead in het zorgen voor bewust omgaan met je gezondheid (een rookvrije generatie, bewegen, ontspanning, participatie) en schept daarvoor de faciliteiten: natuur, sport- en wijkaccommodaties, goede woningen, veilige wijken en projecten ter bestrijding van bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede.

3.4                           Waar ruimte is voor sport

Sporten is gezond en leuk, draagt bij aan een gezonde en positieve leefstijl. Sport leert je: omgaan met anderen, incasseren, samenwerken, doorzetten. Sport zorgt voor vriendschap en respect. Sport en sportverenigingen zijn voor iedereen toegankelijk. Sport draagt bij aan een gezonder, leefbaarder Roermond.

De inrichting van de openbare ruimte mag ook een stuk sportiever; dit zou de gemeente Roermond kunnen doen door bijvoorbeeld te zorgen voor openbare fitness parcoursen, meer watertappunten, kwalitatief hoogwaardige speeltuinen en door hardloop- en fiets- of skateroutes te markeren.

Wij maken ons sterk voor private initiatieven, zoals een Richard Krajicek Playground, die de sociale samenhang in een wijk bevorderen.

Enkele van onze speerpunten voor de sport:

 

ñ  Sportverenigingen worden extra gestimuleerd om mensen en met name  kinderen met   een beperking aan de sport deel te laten nemen. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.

ñ Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het  ruimtelijke  ordeningsbeleid.  Wij  maken vierkante meters vrij voor speelplekken, op stoepen en in het groen zodat kinderen kunnen spelen en de ongeorganiseerde sporter zijn sport kan beoefenen. De gemeente ondersteunt initiatieven vanuit ouders, bewoners en speeltuinen.

ñ Wij betrekken kinderen bij het buitenspelen. Kinderen denken  mee  over  hun  leefomgeving en worden betrokken bij het ontwerpen en onderhouden van de buitenruimte.

ñ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurt- sportcoaches.

 

ñ De gemeente stimuleert dat basisscholen tenminste drie lesuren bewegingsonderwijs geven. Dit mag ook schoolzwemmen zijn.

ñ     Wij willen horen wat jongeren vinden van voor hen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van sport, cultuur, evenementen. Wij vinden een Jeugd Advies Raad wenselijk.

ñ     Roermond is een stad aan het water. Het is belangrijk dat dit al bij jonge mensen gaat leven. De gemeente Roermond moet in gesprek met het voortgezet onderwijs en watersportverenigingen (incl. waterscouting) om te bespreken hoe de watersport in het onderwijs-sportprogramma kan worden opgenomen.

ñ     De gemeente Roermond moet initiatieven voor sportevenementen sportinitiatieven en – evenementen met een positieve Houding bejegenen.

ñ     De gemeente Roermond gaat met sportverenigingen in gesprek om te bespreken waar sportfaciliteiten duurzamer kunnen.

ñ     De gemeente ziet er op toe dat alle trainers en begeleiders bij (sport)clubs over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) beschikken.

3.5                           Waar aandacht is voor kunst en cultuur

De aantrekkelijkheid van Roermond wordt niet alleen bepaald door veiligheid of een historische binnenstad. Ook culturele voorzieningen en het cultureel aanbod dragen hieraan voor een belangrijk deel bij. Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote maatschappelijke en economische waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op het welzijn in en de welvaart van Roermond.

Cultuur in Roermond is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

ñ Roermond is een monumentenstad. Naast diverse Rijksmonumenten heeft de stad vele gemeentelijke monumenten die de stad aantrekkelijk maken voor de bewoners, bezoekers en toeristen. De VVD wil dat de gemeente het onderhoud en de renovatie van monumenten beter gaat faciliteren. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van subsidiegelden van de gemeente, de provincie, het rijk en het monumentenfonds. De VVD zal de gemeente eraan houden de eigenaren van monumentaal vastgoed pro-actief te informeren over de mogelijkheden op dit terrein. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van leerlingen in de bouw bij renovatieprojecten.

 

ñ De VVD vindt dat kunst en cultuur voor een breed publiek aantrekkelijk en toegankelijk moeten zijn. Het stimuleren en faciliteren van het lokale beeldende kunst klimaat, verdient aandacht, omdat juist de beeldende kunst en vormgeving onderbelicht zijn in de culturele infrastructuur van Roermond.

 

ñ De VVD vindt het belangrijk dat ook mensen die niet uit Nederland komen, de  geschiedenis en cultuur van Roermond kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, Carnaval, het Sint Maartensfeest, Open Monumentendag en vele andere.

 

ñ Verbinden met jeugd en jongeren is belangrijk, daarom moeten muzieklessen en kunstopleidingen, vooral voor de jeugd betaalbaar zijn. Vanuit de Provincie zijn hier ook middelen voor beschikbaar. Samenwerking en initiatieven op het gebied van

 

cultuureducatie vanuit de scholen, kunnen daarbij nog verder uitgebouwd worden. Samenwerken aan cultuur met kwaliteit is daarbij de richtlijn.

 

ñ Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Het is  een verrijking, vanwege de uitwisseling met culturen van bewoners met een niet- Nederlandse herkomst. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. Scholen in Roermond worden gestimuleerd om met Cultuureducatie gericht op Roermond en haar Euregionale omgeving aan de slag te gaan. Hiervoor kan ook gebruik gemaakt worden van provinciale middelen en middelen van de rijksoverheid.

 

ñ Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Lokale initiatieven, festivals en evenementen op het gebied van kunst en cultuur en cultureel erfgoed kunnen door incidentele  middelen van de gemeente worden ondersteund. Verenigingen en onderwijsinstellingen die gebruik willen maken van de culturele voorzieningen, dienen tarieven op maat te krijgen.

 

ñ Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag ook zien hoe ze hun  eigen  inkomsten binnenhalen.

Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander  van  een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.

 

ñ     Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen

We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar is en blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om de wijkaccommodaties in stand te houden. De VVD is trots op de resultaten die bereikt zijn met de wijkaccommodaties. Vrijwel alle wijken en kernen hebben een eigen ontmoetingsplaats, waar de mogelijkheid bestaat elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Dit bevordert de sociale cohesie en het welzijn in de wijken. Waar mogelijk zullen de wijkaccommodaties er als inlooploket voor de burgers zijn, als uitvalsbasis dienen voor zorg in de wijken en om de inwoners van  de wijk te betrekken bij deelname aan culturele activiteiten.

 

ñ Het subsidiebeleid in Roermond moet dienen tot verbetering van het leef-, woon- en werkklimaat in onze stad. Het verstrekken van subsidies moet tot doel hebben: versterking en stimulans voor de Roermondse samenleving. Daarom wil de VVD een beter inzicht in het effect van de verstrekte subsidies krijgen. Dat kan onder andere door meetbare doelstellingen op te stellen waar de realisatie aan getoetst kan worden.

3.6                           En waar nieuwkomers welkom zijn, maar zich ook aanpassen

 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen, maar als het veilig is, gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.

 

ñ Zolang nieuwkomers in Roermond zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

ñ We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op, zij zijn rolmodellen voor anderen.

ñ  Voor  haatpredikers is er in Roermond geen plaats. De gemeente neemt een proactieve   rol in het voorkomen dat extremisten haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in Roermond

ñ Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in  de regio tussen buurgemeenten.

ñ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

 

4.            Waar je je veilig voelt

 

4.1                           Waar je je veilig voelt in eigen buurt en huis

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.

 

ñ De veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen moeten in beeld worden gebracht nog voordat de daadwerkelijke bouw begint. De VVD is voorstander van de invoering van de zgn. VeiligheidsEffectRapportage (VER). De VER is een integraal veiligheidsinstrument. Naast de partners dienen ook vertegenwoordigers van bewoners hierop betrokken te zijn. Afhankelijk van de situatie kunnen alle vormen van veiligheid aan bod komen, zoals onder andere: criminaliteit, hinder, overlast, verloedering, onveiligheidsgevoelens, brand, giftige stoffen, explosies, openbare orde, natuurgeweld en verkeersveiligheid. Voor de herziening van het bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Solvayterrein) dient een VER te worden opgesteld.

ñ   Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door de Roermondse binnenstad is   niet zonder risico’s. De stoffen die getransporteerd worden zijn brandbaar, toxisch of explosief. Ter hoogte van station Roermond tot circa 1 kilometer ten zuiden van de brug over de Roer geldt een baanvaksnelheid voor beladen goederentreinen van 100 km/h. Tijdens de nachtelijke uren veroorzaken beladen goederentreinen bovendien hevige trillingen. De VVD pleit voor het binnenstedelijk spoorbaangedeelte voor een beperking van de maximum snelheid voor beladen goederentreinen tot 50 km/h.

 

4.2                           En waar criminelen en andere overtreders hard worden aangepakt

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden en moeten die ook durven inzetten.

 

ñ Integrale veiligheid vraagt de komende jaren om meer bestuurlijke daadkracht, passie en nieuwe impulsen. Plaats 9 voor Roermond in de laatste Landelijke Misdaadmeter spreekt de VVD niet tot de verbeelding. In 2018 dient het integraal veiligheidsplan te worden geactualiseerd op basis van de nieuwste ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Hierbij dient ook aandacht te worden geschonken aan het selecteren van betere effectindicatoren, de relatie met het regionaal beleidsplan van de politie (publieke verantwoording politiesterkteverdeling, thematisch en geografisch), de rol van de driehoek (harde afspraken over verbaliserend optreden van politie met publieke verantwoording), het combineren van zorg, drang en dwang via een aanpak op persoonsniveau, het belang van burgerparticipatie en wijk- en gebiedsgericht werken (Slim Samen Toezien), intelligence en informatiepositie, samenwerking tussen gemeentelijke handhavers (BOA’s) en politie.

 

ñ Het veiligheidsgevoel van ondernemers in en bezoekers aan onze binnenstad dient te worden verbeterd door afspraken met politie en stadstoezicht over verbaliserend optreden, bestrijding fietsdiefstal en foutparkeerders (Zwartbroekstraat), tegengaan van overlast door fietsers en scooters, verruiming inzet Retail Interventie Team, verbeterde verlichting in zgn. kleinere straten, uitbreiding cameratoezicht (Het Kleine Steegje/Betlehemstraat) en advisering over inpandige diefstalpreventieve maatregelen.

 

ñ  De beide coffeeshops veroorzaken te veel overlast en tasten de leefomgeving te zeer   aan. Zij worden uit de binnenstad verplaatst. Om de aantrekkingskracht op drugstoeristen en de overlast verder te verminderen wordt het coffeeshopbeleid bovendien aangescherpt met het zgn. ingezetenencriterium. De politie dient over voldoende capaciteit te beschikken om het ingezetenencriterium te handhaven en straathandel zoveel mogelijk tegen te gaan. Roermond dient zich aan te melden voor het experiment om overheidswiet te verspreiden. Illegale wietteelt levert veel drugscriminaliteit op. Uit het experiment moet ook blijken welke effecten de legaal geteelde wiet heeft op de volksgezondheid.

 

5.            Waar de gemeente er voor ons is

5.1                           Waar de gemeente dienstbaar en modern is

We verwachten van de gemeente Roermond dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan en bij hen aan de keukentafel te zitten. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

 

ñ De VVD vindt het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. Een ontvangsbevestiging van een e- mail of een brief met daarin een termijn waarbinnen men reactie krijgt, is hier een voorbeeld van. De gemeente is er voor ons, niet andersom.

ñ We willen dat het stadskantoor ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.

ñ Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente Roermond de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

ñ     De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.

ñ Het Kwaliteitshandvest dateert uit februari 2014 en dient te worden geactualiseerd. De tijdsduur tussen het plannen van de afspraak en het hebben van de afspraak bij het KlantContactCentrum is soms enkele weken. De VVD vindt dit onaanvaardbaar en is van mening dat in Roermond een (eerste) afspraak binnen drie werkdagen mogelijk moet kunnen zijn.

ñ     Het is uitdagend om beleid en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de Roermondenaar. De VVD is er voorstander van om regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken te laten plaatsvinden, zodat zichtbaar wordt waar bewoners veel waarde aan hechten en welke zaken voor verbetering vatbaar zijn.

ñ     Een moderne gemeente maakt haar inwoners trots en gaat samen met hen op zoek naar haar “corporate identity”. De VVD ziet graag dat trotse Roermondenaren de stadsvlag of stadsbanier laten wapperen in de gemeente.

ñ     De VVD wil een Euregio-agenda samenstellen met gemeenten in de Euregio over gemeenschappelijke thema’s op het vlak van economie en arbeidsmarkt. Onderdeel van deze agenda zijn tenminste het culturele aanbod, het culinaire aanbod en de promotie van de Maasplassen.

 

5.2                           Waar de overheid je niet in de weg zit

 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of centrale gebiedsraden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.

 

ñ De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

ñ  Het  leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling   en de blik naar buiten gericht. Daarbij worden de buren aan de andere kant van de grens niet vergeten. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

ñ De gemeenten maakt met haar buurgemeenten een Euregio agenda waarbij op zoek gegaan wordt naar concrete win-win situaties van samenwerking over de grens.

ñ In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Rijk.

ñ De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

 

5.3                           En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

 

ñ     We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

ñ We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel  dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

ñ     De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.

ñ Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.

ñ  Toeristenbelasting  is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor   de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken.

ñ Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

 

ñ De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

ñ Gemeenteschuld door middel van leningen dient teruggedrongen te worden. Periodiek  doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio alsook de netto schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.

ñ Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.

 

Samenstelling Programmacommissie

 

 

ñ Raja Fick-Moussaoui Voorzitter, wethouder
ñ Sabine Koopman-Lyon Raadslid
ñ Ernest Oele Raadslid
ñ Karin Straus Oud-Tweede Kamerlid en -raadslid
ñ Vincent Zwijnenberg Oud-wethouder en -raadslid

 

Reacties