Nieuwe aanpak: Melickerveld wordt inclusief, denk mee!

Foto: Wonen -Zuid

De woningbouwlocatie Melickerveld in het zuiden van Roermond krijgt een natuurlijk ontwerp, opgebouwd vanuit de aanwezige gebiedskwaliteiten. Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw uit Vught heeft een groen raamwerk (stedenbouwkundig model) ontworpen waarin natuur en woningbouw verenigd worden. Een nieuwe aanpak waarbij stad en buitengebied verbonden worden. Zo worden bestaande karakteristieke elementen als steile begroeide wallen en holle paden inpast en worden veel nieuwe bomen, heesters en een groene vallei toegevoegd. Zo wordt er nog meer ruimte gecreëerd voor flora en fauna, terwijl er genoeg plek blijft voor de maximaal 468 woningen uit de woningbouwafspraken tussen Leigraaf Midden-Limburg BV en Gemeente Roermond. Leigraaf Midden-Limburg BV is een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties Wonen Limburg, Wonen Zuid en ontwikkelaar JPO.

Natuur inclusief, geïnspireerd door het bestaande landschap

De ontwerpers hebben hun inspiratie opgedaan in de directe omgeving: bos, houtwallen, holle landweggetjes en het reliëf vormen de ingrediënten voor een groen raamwerk. Er worden hagen, bosschages en flinke groenstroken aangeplant ter versterking van de biodiversiteit. Lokale boomsoorten als kornoelje en bloeiende (fruit)bomen dienen als leefgebied voor vlinders, insecten en dieren. In de groene structuur komen bestaande landschapselementen tot hun recht. Het groene raamwerk zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit. Een groene vallei met natuurlijk verlaagde delen voor wateropvang zorgt voor klimaatbestendig waterbeheer.

Het raamwerk is een voorbeeld van duurzame en natuurinclusieve stedenbouw waarin woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Het ontwerp voldoet ook aan de normen voor de aanpak van stikstof in de nabijheid van Natura 2000 gebieden.

 Stapsgewijze ontwikkeling

Gemeente Roermond en Leigraaf verwachten in 2023 met de realisatie te kunnen starten. Eerst vindt besluitvorming over het raamwerk en het bestemmingsplan plaats door de gemeenteraad. De gasloze wijk wordt organisch en stapsgewijs in maximaal 10 jaar tijd ontwikkeld en gerealiseerd. In iedere fase is ruimte voor diverse woningtypes: grondgebonden én gestapeld, van levensloopbestendige woning tot vrijstaand huis, zowel huur als koop.

Het groene raamwerk ligt straks vast maar de invulling van de woonvelden blijft flexibel zodat ingespeeld kan worden op de wensen en behoefte van belangstellenden en de woningmarkt in de komende jaren. De eerste schets toont het groene raamwerk met een voorlopige invulling met woningen.

Wethouder Angely Waajen: ‘Het plan is opnieuw uitgedacht. Het geeft Roermond de woningen die we nodig hebben, terwijl het ook ruimte schept voor flora en fauna. Het natuurlijke ontwerp komt tegemoet aan kritiek op eerdere plannen. De huidige situatie handhaven is geen optie: Melickerveld is de laatste grote woningbouwlocatie voor met name grondgebonden woningen in Roermond. Bovendien is de locatie al sinds 1994 aangemerkt als potentieel woongebied. Het wordt straks een van de meest groene en duurzame delen van de stad.’

Directielid Nadja van Es van Leigraaf Midden-Limburg BV: ‘We hebben gekozen voor een andere aanpak, de woonwijk Melickerveld in Roermond wordt een inclusieve leefomgeving. Stad en natuur worden hier bij elkaar gebracht. Wonen aan de rand van de stad in een gezonde én groene leefomgeving, die uitnodigt tot ontmoeting, ontdekking en beweging. Maar waar je ook tot rust komt, waar verbinding ontstaat tussen mens en dier, tussen jong en oud, stedelijk wonen en buiten leven. Melickerveld voorziet in een grote behoefte: mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Mensen die zich bewust zijn van hun omgeving, vitaliteit en gezondheid belangrijk vinden en verbonden willen zijn met de buurt waar zij wonen. Voor Roermond nieuwe woonmilieus, zoals boswonen, valleiwonen en terraswonen worden ingepast in het bestaande landschap. Hier vinden bewoners én omwonenden ruimte voor geluk.’

Participatie

De komende maanden wordt het nieuwe plan voorgelegd aan omwonenden, belangengroepen en belangstellenden. Vanwege coronamaatregelen gebeurt dit volledig online met webinars en een enquête via de website www.mijnmelickerveld.nl. Vervolgens leggen de plannenmakers in april aan deelnemers uit wat er binnen de randvoorwaarden van een natuurinclusieve woonwijk met de binnengekomen reacties en ideeën wordt gedaan. Alle reacties worden ook behandeld in een verslag dat op de website komt en als bijlage wordt toegevoegd