Verklaring wethouders gemeente Roermond

Foto: Roermond Journaal

Verklaring wethouders gemeente Roermond

De brief van 23 september 2021 van Rianne Donders, burgemeester van Roermond,
heeft bij de wethouders van de stad tot verrassing, verbazing en verwarring geleid. Dit
betrof niet zozeer de beoogde hoofdlijn van de brief. Dat het streven naar verbetering
van een bestuurscultuur altijd mogelijk is, is in zijn algemeenheid altijd waar.
De vraag die de wethouders op de collegetafel hebben gelegd is of de brief van een enkel
lid van het college niet minstens de schijn wekt dat het college in meerderheid een
andere inzet of kijk heeft op dan wel een andere prioriteit geeft aan de mogelijkheden tot
verbetering van de bestuurscultuur in Roermond.
Op vrijdag 25 september 2021 heeft het voltallig college zich over deze en andere vragen
gebogen.
Ten aanzien van de analyse is vastgesteld dat deze niet volledig is en aanvulling en
nuancering behoeft. De enorme inzet van de medewerkers in de ambtelijke organisatie
om de basis op orde te brengen en alle inspanningen die door afzonderlijke raadsleden
en fracties worden gedaan om het broze vertrouwen in elkaar te herstellen, worden
hierdoor tekort gedaan.
De stelling dat verbetering van de bestuurscultuur in Roermond mogelijk is, kan – zoals
hiervoor al aangegeven – door alle collegeleden worden onderschreven.
Tevens is vastgesteld dat de manier waarop aandacht is gevraagd voor het onderwerp
(‘de brief’ en het acteren van de steller buiten collegeverband) door de wethouders wordt
betreurd. Te veel aandacht, tijd en energie gaat hierdoor naar de ‘vorm’, hetgeen niet
bijdraagt aan een versnelling van de realisatie van de doelstelling.
De burgemeester heeft uitgesproken dat het schrijven van een dergelijke brief éénmalig
was en ook geen tweede keer zal gebeuren.

Dat vastgesteld hebbende, zijn de wethouders van mening dat het niet in het belang is
van onze stad en haar inwoners om zich te laten afleiden van de opdracht om zich zo
goed mogelijk te blijven inzetten voor verbetering van het welzijn van de inwoners van
Roermond en de daarvoor gewenste verbetering – in de volle breedte – van de
bestuurscultuur.

Marianne Smitsmans
Angely Waajen
Frans Schreurs
Ferdinand Pleyte
Rens Evers