Mededeling GS voortgang stikstofproblematiek in relatie tot petitie LLTB en LAJK namens de Limburgse boeren

Foto: Valentin Sabau via Pixabay

Dinsdag 15 oktober stuurde Gedeputeerde Staten een mededeling naar Provinciale Staten over de voortgang stikstofproblematiek in relatie tot de petitie die de LLTB en de LAJK diezelfde dag aanboden aan het College van Gedeputeerde Staten.

Mededeling portefeuillehouder voortgang stikstofproblematiek in relatie tot de aangeboden petitie van 15 oktober 2019 door de LLTB en de LAJK als vertegenwoordigers van de Limburgse boeren.

Ons College heeft de ambitie om houdbare vergunning te verlenen zodat ontwikkelingen in en van Limburg mogelijk is en blijft met het oog op het creëren van een sterke economie en daarnaast een goede kwaliteit van onze natuurgebieden (Natura 2000). Dit is geen gemakkelijke opgave, want de Raad van State heeft het Programma Aanpak Stikstof vernietigd. Naar aanleiding van deze uitspraak is het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van de heer Remkes om advies gevraagd. Een eerste invulling van dit advies betreft het opstellen van beleidsregels door de provincies voor intern en extern salderen bij vergunningverlening.

Op dinsdag 8 oktober 2019 heeft ons College daartoe, evenals de overige 11 provincies, de “Beleidsregels intern en extern salderen” (hierna: beleidsregels) vastgesteld om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Dit is voor ons een belangrijk punt. Deze beleidsregels zijn opgesteld in nauwe afstemming tussen de provincies en het ministerie van LNV.

Wij erkennen de pijnpunten van de LLTB en de LAJK die zij in hun petitie van 15 oktober 2019 hebben verwoord. Zij hebben moeite met de koppeling tussen het afromen van latente ruimte en het afnemen van fosfaat- en dierrechten. Wij hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van onze beleidsregels en de daarmee samenhangende vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming. We hebben er voor gekozen om de beleidsregels in stand te houden en op drie punten te verduidelijken, te wijzigen en in te trekken. Daarover gaan wij in overleg met IPO en de Minister en betrekken ook de LLTB, LAJK en natuurorganisatie bij de uitwerking.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden