De fractie van Demokraten Swalmen stelt artikel 43 vragen over het integraal centrumplan Swalmen

Foto:

Geacht college, Zoals u weet gaat al geruime tijd de bijzondere aandacht van de fractie van Demokraten Swalmen uit naar ontwikkelingen in het centrum van Swalmen. Dit onder andere op het gebied van verkeersbewegingen, parkeersituatie(s),

het voorzieningenniveau, groenonderhoud en woningbouw. In november 2018 heeft onze fractie reeds een motie ingediend (welke door de gemeenteraad bijna unaniem is aangenomen) om te komen tot een centrumplan voor Swalmen en in januari 2020 hebben we over het centrum Swalmen artikel 43 vragen gesteld.

Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen te melden in het centrum Swalmen.

Zo zijn er nieuwe horecaondernemers met veel enthousiasme van start gegaan of gaan binnenkort van start, zijn er concrete plannen voor woningbouw op de Markt en de Brugstraat en is er een verkeersproef geweest voor wat betreft het omdraaien van de rijrichting Markstraat – in de Häöfkes. Tot slot zijn er ook plannen voor het verplaatsen van de supermarkt Jan Linders, na een grondige verbouwing, naar haar oude locatie aan het Dr. Crasbornplein.

Demokraten Swalmen is van mening dat alle ontwikkelingen, knel- en aandachtspunten binnen het centrum Swalmen vragen om een integraal plan; een plan waarin de huidige verkeersknelpunten en parkeerknelpunten opgelost worden en waarin het centrum van Swalmen een toekomst bestendige kwalitatieve upgrade krijgt die onze inwoners, ondernemers en bezoekers verdienen.

Wij zijn dan ook tevreden om te lezen in uw coalitieakkoord dat u het met onze fractie eens bent dat er een centrumplan dient te komen voor Swalmen, wij citeren: ‘’Bij het opstellen van wijk- of centrumplannen is lokaal draagvlak noodzakelijk en deze plannen willen wij daarom via co-creatie samen met alle betrokkenen realiseren. Gelet op de actualiteit willen wij starten met een integraal centrumplan voor Swalmen’’.

Omdat u het college van ambitie, daadkracht en verbinding bent hebben wij de volgende concrete vragen aan u:

1.    Bent u het met ons eens dat onder andere de volgende ambities terug moeten komen in het integraal centrumplan Swalmen: een betere verkeersdoorstroming, goede parkeergelegenheid, het stimuleren van een levendig centrum, een groen(er) en duurzaam centrum met een betere verbinding tussen de Markt, het Dr. Crasbornplein en het St. Jansplein? En dat er aan deze ambities dan ook voldoende budget gekoppeld moet worden zodoende er echt geïnvesteerd kan worden in een kwalitatieve upgrade van het centrum Swalmen?

2.      Zijn de voorbereidingen om te komen tot een integraal centrumplan Swalmen inmiddels gestart?. Zo nee waarom niet en op welke termijn gaat u dan alsnog voorbereidingen opstarten?

3.      Welke stakeholders heeft u actief benaderd (of gaat u benaderen) om te participeren en zodoende te komen tot een co-creatie en de totstandkoming van een integraal centrumplan Swalmen.

4.      Bent u het met ons eens dat indien Jan Linders, na verbouwing, terugverhuisd naar haar oude pand aan het Dr. Crasbornplein, er een grote opgave ligt om ook de bedrijvigheid en levendigheid aan het St. Jansplein kwantitatief en kwalitatief te behouden en waar kan te versterken?

5.      Is er voldoende budget beschikbaar binnen de lopende begroting om te komen tot een integraal centrumplan voor Swalmen?

6.      Indien het antwoord op vraag 5 nee is bent u dan voornemens om in de begroting voor 2023 een (werk)budget op te nemen voor een integraal centrumplan Swalmen? Zo nee, waarom niet?

7.      Op welke wijze gaat u onze raad proactief meenemen in uw acties en vorderingen ten aanzien van het integraal centrumplan Swalmen?

Wij zien uw beantwoording met veel interesse tegemoet, Namens de fractie van Demokraten Swalmen,

Jos Tobben, Niek Geraedts en Angela Sanders-Meuter
raadsleden

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen