Nieuws uit het huis van de stad: Art. 43 vragen D66 “Nazorg en toezicht rechtmatigheid in relatie tot Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet”

Foto: D66

Persbericht -Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg (Jeugdwet). D66 vindt het belangrijk dat inwoners passende ondersteuning ontvangen, tevreden zijn met de ontvangen ondersteuning en dat het zorgbudget op een rechtmatige manier uitgegeven wordt.

D66 wil graag meer inzicht hebben in de wijze waarop de gemeente Roermond de nazorg van de Wmo en Jeugdwet heeft verzorgd. Met behulp van een goede nazorg kan de gemeente monitoren of de inwoner de te ontvangen ondersteuning als prettig ervaart (klanttevredenheid), of de ondersteuning na verloop van tijd nog passend is (doelmatigheid) en of de zorgkosten die gemoeid zijn met de ondersteuning in het kader van de Wmo of Jeugdwet op een rechtmatige manier besteed worden (rechtmatigheid).

Hierover heeft D66 enkele vragen:

Nazorg
1. Heeft de gemeente Roermond een nazorgbeleid1 ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet?
2. Kunt u beschrijven hoe het nazorgbeleid uitziet c.q. (een) relevant(e) document(en) aanreiken waarin het nazorgbeleid uiteengezet is?
3. Kunt u beschrijven welke resultaten het nazorgbeleid tot op heden heeft opgeleverd? Zoals het op- en afschalen van zorg en ondersteuning voor de inwoner, verbetering van de klanttevredenheid en het opsporen c.q. voorkomen van zorgfraude.

Toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet
4. Heeft de gemeente Roermond specifiek beleid om zorgfraude te voorkomen c.q. aan te pakken?
Zo ja, kunt u beschrijven hoe dit beleid vormgegeven is?
5. Welke maatregelen zet het college in om (kwetsbare) inwoners te beschermen tegen zorgfraude?
6. Met welke partners in het zorg- en veiligheidsdomein werkt de gemeente Roermond samen om zorgfraude aan te pakken?

Met vriendelijke groet, Namens de D66-fractie Michael Kalthoff

1 Met andere woorden: op welke manier wordt (tussentijds) de klanttevredenheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg/ondersteuning gemonitord?

Reacties