GroenLinks Roermond kijkt terug op de begrotingsbehandeling

Foto: Roermond Nieuws

Roermond is een economisch aantrekkelijke stad. En de GroenLinks visie op een sociaal en duurzaam Roermond, waarin we wonen, werken en samenleven, wordt steeds meer zichtbaar in onze stad.  GroenLinks Roermond kijkt tevreden terug op de behandeling van de plannen die de gemeente heeft voor de komende jaren, maar er is nog genoeg te doen.

Financiën op orde, lage lasten en hulp bij Corona

Bij vaststelling van de begroting 2021 gaat het om een miljoenenplan, waar honderden medewerkers samen met inwoners en ondernemers hard aan werken. Er ligt een structureel sluitende meerjarenbegroting met voldoende weerstandsvermogen. Tegelijkertijd behoren de lasten voor de inwoners van Roermond tot de laagste van Limburg. Dat is bij veel gemeenten andere koek !

We zijn trots dat het college, met onze wethouders Marianne Smitsmans en Rens Evers, vorig jaar een Coronafonds heeft ingesteld, waar mensen en organisaties in geval van nood een beroep op kunnen doen. Er is extra geld vrijgemaakt voor de invulling van taken en organisaties die wezenlijk zijn voor de samenleving. Uniek in Nederland ! Marianne lukt het met  “ beter met minder” om miljoenen te bezuinigen op het sociale domein en tegelijk  kwaliteit te handhaven. En dat in en met een organisatie die nu een gigantisch veranderingsproces doorloopt. Hulde aan alle medewerkers !

De gemeente doet heel veel

Het sociaal en duurzaam karakter dat GroenLinks nastreeft, is binnen de begroting goed zichtbaar bijv. in aanpak en projecten als een dementie- en seniorvriendelijke stad, een kansrijke start, waarbij kinderen in achterstandssituaties al zo jong als mogelijk worden geholpen, werk voor de meest kwetsbaren in een eigen groenbedrijf, aandacht voor laaggeletterdheid en ga zo maar door. Ook op het gebied van duurzaamheid, waar Rens zich voor uit de naad werkt, zoals een aardgasvrije wijk, nieuw station, uitbreiding gratis fietsenstallingen, meer km’s fietspaden en verkeersveiligheid. We ontwerpen als raad Roerdelta 2 langs de Maas: toegankelijk, klimaatneutraal, zonder blik en met sociale woningbouw. Lees het dikke boek maar eens na, teveel om hier te noemen.

Waar heeft Groenlinks nog extra aandacht voor gevraagd ?

De raadsleden van Groenlinks hebben extra aandacht gevraagd om verduurzamingsmaatregelen ook mogelijk te maken in de wijken en voor mensen met een smalle beurs ( verduurzamingsfonds) en een eerlijker verdeling van heffingen zoals de rioolheffing, waar grote bedrijven evenveel ( weinig!) betalen als een huishouden. Ook voor dierenwelzijn, waar we begin 2021 een plan voor verwachten. In moties samen met andere partijen hebben we de raad meegekregen voor meer groen in de wijken en behoud van bomen, bestrijding afval waaronder inlevermogelijkheid van medicijnafval bij apothekers.

Groenlinks staat natuurlijk ook stil bij de gevolgen van Corona. De financiële gevolgen voor de gemeente, maar veel belangrijker: we vragen aandacht voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, flexwerkers, en ook jeugd en studenten, krijgen het extra voor hun kiezen. Denk hierbij onder andere aan toegenomen psychische problematiek, eenzaamheid, huiselijk geweld, onderwijsachterstand, depressie en ook het risico voor verdere polarisatie.

GroenLinks constateert dat armoede in Roermond de afgelopen jaren omlaag is gegaan, onder meer door de preventieve aanpak van het stadsbestuur en de medewerkers. Maar de armoede mag niet weer toenemen in een tijd waarin werkloosheid en schulden groeien door de gevolgen van Corona. Daarom hebben we een motie ingediend om hulp aan te bieden VOOR dat iemand in een schulden- of armoedesituatie terecht komt.

Samen verder

Roermond is weliswaar hard op weg, maar we zijn er nog niet. We zouden nog zoveel willen doen, maar helaas is er geen financiële ruimte voor nieuw beleid. Denk hierbij aan een ruimer groenplan, meer uitvoeringsmiddelen voor fietspaden, de aanpak van de IJzeren Rijn en de route Roermond – Buggenum.

De fractie van GroenLinks wil samen met de raad en het stadsbestuur, de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder bouwen aan onze samenleving in het algemeen en onze stad in het bijzonder, waar plaats is voor iedereen. Nu en in de toekomst. GroenLinks gelooft in een samenleving waarin mensen op eigen kracht kunnen en gaan meedoen en mensen die niet kunnen worden geholpen en waarbij we niemand uitsluiten. Roermond maken we beter en dat kunnen we, zeker in deze moeilijke tijden, alleen maar samen.

Wim Maassen

Fractievoorzitter GroenLinks Roermond