Deel 9 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021- Wim Maassen van Groen Links: “We geloven dat welzijn de nieuwe welvaart is”

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 9 Wim Maassen van Groen Links Roermond.

De schriftelijke bijdrage van de Groen Links Roermond:

We staan voor het laatste jaar van deze raadsperiode. Dat betekent voor GroenLinks dat wij terug kunnen kijken op twee periodes coalitiedeelname. We zijn tevreden met hoe onze visie op een sociaal en duurzaam Roermond waarin we fijn kunnen wonen, werken en samenleven zichtbaar begint te worden in onze stad. Toch is er nog werk genoeg  te doen voor komend jaar en de jaren die volgen. GroenLinks gelooft in een samenleving waarin mensen op eigen kracht kunnen meedoen en waarin we niemand uitsluiten. Roermond maken we beter en dat kunnen we, zeker in deze moeilijke tijden, alleen maar samen.

Menselijke zorg

We geloven dat welzijn de nieuwe welvaart is, zeker in deze bijzonder tijd. Gezondheid is belangrijker dan ooit, voor jong en oud, mentaal en fysiek. Als GroenLinks zien we kansen en mogelijkheden om in onze samenleving in te zetten op gezondheid voor iedereen. Gezonde en gelukkige mensen leveren namelijk in alle opzichten een waardevolle bijdrage aan onze samenleving als bijvoorbeeld werknemer, werkgever, vrijwilliger of mantelzorger.

Het sociale domein staat landelijk onder druk. Wij zetten als GroenLinks in Roermond in op integrale hulpverlening, een goede samenwerking tussen onze gemeente, onze professionals en onze mensen en gezinnen die hulp nodig hebben. Dit willen we betaalbaar houden, daarom is onder andere “beter met minder” gestart, een programma waardoor we binnen de gestelde budgetten de best mogelijke jeugdhulp kunnen leveren. Er moet aandacht zijn voor menselijke zorg en een positieve beweging om deze zorg te kunnen garanderen en betalen.

Iedereen doet mee

Iedereen moet perspectief hebben op werk, met om- en bijscholing moeten mensen zoveel mogelijk van en naar betaald werk geholpen worden. We pleiten voor basisbanen voor alle mensen, omdat we weten hoe belangrijk werk is. We hebben oog voor kwetsbare mensen. De armoede mag, zeker in deze tijd niet groeien. Het liefst zien wij door goed preventief beleid de armoedecijfers dalen, maar ze moeten in ieder geval op het huidige niveau blijven. De sociale boekhouder, die mensen kan ondersteunen wanneer het even lastig is, moet onze aandacht blijven krijgen.

We zetten in op emancipatie van verschillende doelgroepen. Hierbij kijken we onder andere naar de positie van vrouwen, op maatschappelijk, sociaal en economisch vlak moeten zij zelfstandig kunnen zijn. Mensen met een beperking moeten een volwaardig lid van onze samenleving kunnen zijn, belemmeringen zoals ontoegankelijkheid of een gebrek aan voorzieningen lossen we op. De ouderen van nu en de nabije toekomst in Roermond verdienen onze aandacht, we moeten ervoor zorgen dat ook zij kunnen participeren en zetten in op het signaleren en voorkomen van eenzaamheid en armoede.

Klimaat en duurzaamheid

GroenLinks heeft met de andere partijen de afspraak gemaakt dat de gemeentelijke organisatie in 2030 en de hele stad in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Dit jaar heeft de gemeente uitvoeringsplannen gemaakt. Daarnaast is afgesproken dat duurzaamheid bij alle onderwerpen meegewogen wordt. Een ambitieuze doelstelling waar we nu door de indrukwekkende documentaire A life on Our Planet van de Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough nog eens op worden gewezen. Deze documentaire, die iedereen moet bekijken, laat zien wat de impact is van het menselijk handelen op onze natuur. Attenborough geeft aan dat het mogelijk nog niet te laat is en dat het mogelijk is om het tij te keren en onze planeet alsnog een kans te geven. Dit is geen ver-van-mijn-bed-show. Wij, GroenLinks, zijn van mening dat jij en ik, wij samen, het verschil kunnen maken door ons samen in te zetten voor een groene stad, een duurzame stad, een biodiverse stad. Ook dat kunnen we niet alleen, dat kunnen we alleen samen.

Door de biodiversiteit te herstellen in de openbare ruimte, in de tuinen, op de balkons, geven we de natuur weer een kans. Door grondstoffen terug te winnen en te recyclen en daarmee ons afval terug te dringen, geven we de natuur weer een kans. Door over te stappen op klimaatneutrale energiebronnen en deze toegankelijk te maken voor iedereen, geven we de natuur weer een kans. Door circulaire economie te stimuleren, ook in tijden van crisis, geven we elke ondernemer weer een kans. Door te bouwen aan een groene stad, spelen we in op hittestress en geven we onszelf een kans. Door in te zetten op inbreiden van de stad, zoals de herbouw en renovatie van bestaande locaties, geven we de buitengebieden van onze stad een kans.

Na bijna twee periodes in de coalitie en het college van B&W hebben we een gedegen fundament voor een duurzame en sociale samenleving gelegd. Als GroenLinks bouwen we verder aan deze maatschappij waar plaats is voor iedereen, nu en in de toekomst. We kunnen dit niet alleen. Dat moeten we samen doen. Ons hart is Groen en zit Links. Dat van jou toch zeker ook?!