CDA Roermond stelt art. 43 vragen over gemeentelijk hulp aan ZZP-ers.

Foto: CDA Roermond

Geacht college, De coronacrisis raakt onze samenleving hard, zowel wat betreft gezondheidszorg, sociaalmaatschappelijk als ook economisch. Ondanks steunmaatregelen die door het Rijk (en lokaal) zijn getroffen zijn er groepen mensen die zwaar worden getroffen en schulden zien toenemen, waaronder ook zelfstandig ondernemers. Zo verwacht de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK dat zo’n 65.000 zelfstandigen in Nederland in 2021 met financiële problemen te maken krijgen.

Het CDA vindt het van belang dat we ook in deze zware tijden ondernemers zoveel mogelijk bijstaan, helpen met ondernemen en eventueel nieuwe verdienmodellen en zo nodig met passende schuldhulpverlening.

Hierover willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Wat is de omvang van het beroep van zelfstandigen op de Tozo levensonderhoud en de Tozo bedrijfskapitaal in onze gemeente?
De Tozo Levensonderhoud geldt niet voor zelfstandigen die in België of Duitsland wonen en in Nederland hun bedrijf voeren. Zij ontvangen alleen Tozo bedrijfskapitaal en zijn voor inkomenssteun aangewezen op een uitkering in hun woonland. Deze wordt echter vaak geweigerd, waardoor ondernemers tussen wal en schip vallen. Het CDA in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement heeft aandacht voor deze groep en over deze kwestie al meermaals vragen gesteld en moties ingediend.

2. Weet u om hoeveel ondernemers het in deze in Roermond gaat? Hoe treedt u deze ondernemers tegemoet? Kunnen zij een beroep doen op (andere) regelingen?
Er zijn ook ondernemers met een vestiging in het buitenland, maar ze wonen in Roermond.

3. Is voor die situatie een dekkende regeling? Hoeveel ondernemers betreft het en hoeveel ondernemers heeft u al kunnen helpen?

4. Is het voor zelfstandigen in onze gemeente duidelijk dat zij bij schuldenproblematiek een beroep kunnen doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)? Hoe bereikt u de doelgroep? Wat doet u er aan om dit duidelijk onder de aandacht te brengen?

5. Welke aanpassingen heeft de gemeente gedaan in de werkwijze en dienstverlening aan ondernemers in het kader van de nieuwe, per 1 januari 2021, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening? Heeft de gemeente in deze een specifiek op ondernemers gerichte aanpak en dienstverlening?

6. Heeft onze gemeente ondernemers met schulden goed in beeld? Is het college het met het CDA eens dat we mensen tijdig moeten bereiken en moeten voorkomen dat schulden onnodig hoog oplopen voordat hulp of steun moet worden geboden? Hoe borgt de gemeente dat ondernemers, die zich uit zichzelf niet snel melden, toch bereikt of geïnformeerd worden dat ze bij de gemeente terecht kunnen?

7. Waaruit bestaat de aanvullende ondersteuning aan zelfstandigen in onze gemeente in het kader van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen vanuit het aanvullend sociaal pakket als onderdeel van het coronasteunpakket voor ondernemers?

8. Is de gemeente klaar om zelfstandigen in onze gemeente nu, conform wat de landelijke steunmaatregelen beogen, te ondersteunen en te voorzien van advies en hulp over nieuwe inkomstenbronnen, coaching en ook voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt? Hoe pakt u dit aan?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Marc Breugelmans
Marij Cox Sevenich