De laatste ontwikkelingen en besluiten die zijn genomen in de aanpak van de corona-crisis voor de gemeente Roermond

Foto: thomasbiermann1807 via Pixabay

Het kabinet heeft € 7,3 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om lokale jeugd- en jongerenorganisaties te compenseren in hun coronaschade van half maart tot 1 juni 2020. Voor de gemeente Roermond betekent dit een compensatie van € 22.521, –. Het kabinet geeft daarbij aan dat de compensatie is bestemd voor scoutinggroepen, speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk, stads- en kinderboerderijen, kindervakantiewerk en jeugdkampen. Wij hebben op basis hiervan besloten om de beschikbare middelen te verdelen over deze organisaties, waaronder bijvoorbeeld speeltuin Kitskensberg en de scoutingverenigingen.

Evenementen

 Op 8 november 2020 besloot het kabinet dat het (opnieuw) verboden is om evenementen te organiseren. Het is onduidelijk wanneer de ingestelde maatregelen versoepeld worden. Omdat het organiseren van een grootschalig evenement de nodige voorbereidingstijd vraagt, zijn een aantal organisaties bezig met het uitwerken van diverse scenario’s waaronder hun evenement mogelijkerwijs zou kunnen plaatsvinden. Zo zijn zij in gesprek over The Passion 2021, het Bevrijdingsfestival Limburg en de Limburgse Veteranendag. Een aantal organisaties hebben te kennen gegeven in 2021 geen evenement te organiseren. Dit vanwege de huidige onzekerheid en het al dan niet terugtrekken van sponsoren. Hierbij moet u denken aan de Roermond City Run, Samenloop voor Hoop en het Noormannenschouwspel .

Weekmarkten

 

Vanaf het moment van de afkondiging van de landelijke lockdown op 14 december 2020 mogen op de weekmarkten alleen kooplieden in de foodsector en bloemenverkoop staan. In de Roermondse praktijk betekent dit voor de zaterdagmarkt dat van de 35 kooplieden er nu nog maar 12 een plaats hebben. Voor de woensdagmarkt zijn dat er 6 van de 13, en op de vrijdagmarkt in Swalmen 4 van de

  1. Vanwege de strengere coronamaatregelen is de opstelling zodanig aangepast dat er overal ruim voldoende afstand in acht genomen kan worden en dat het, ondanks dat er minder kooplieden zijn, toch op een volwaardige markt lijkt. Exacte bezoekersaantallen zijn er niet maar duidelijk is dat er sinds de lockdown in december veel minder mensen op de been zijn die hun boodschappen op de markt doen. Logisch ook omdat, met uitzondering van enkele essentiële winkels, de meeste winkels in de binnenstad gesloten zijn. Het is wel goed om te zien dat de marktkooplieden die nu wel mogen komen er ook allemaal zijn, ondanks de gekelderde opbrengsten. Voor de marktkooplieden in de non­ foodsector is het een hele zware en onzekere periode. We hopen ze allemaal weer te verwelkomen als de lockdown wordt opgeheven.

Kermissen

 Het kermisseizoen wordt normaal gesproken gestart met de carnavalskermis in de binnenstad. Helaas niet in 2021. In Zuid-Nederland zijn alle carnaval gerelateerde evenementen afgelast. Dit betekent dus ook geen carnavalskermis in Roermond dit jaar. Het laatste weekend van mei staat traditioneel de voorjaarskermis gepland. Het is nu nog onduidelijk of deze door kan gaan.

Horeca

 De horeca is (opnieuw) hard geraakt door de verlengde lockdown. De mogelijkheid om tijdelijk overkappingen te kunnen plaatsen om het winterseizoen te overbruggen is door verschillende ondernemers wel aangevraagd, maar heeft uiteindelijk door de aangescherpte maatregelen van het Rijk geen soelaas kunnen bieden. De gemeente is met de sector in overleg om ook voor 2021 generieke maatregelen te treffen die de sector verlichting kunnen bieden. Hierbij kunt u denken aan vrijstelling van precariobelasting en verruiming van terrassen.

Huurlasten voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties

 In de periode vanaf 1 juni 2020 hebben sportverenigingen, onder voorwaarden, hun leden kunnen laten sporten. Met name trainingen hebben kunnen plaatsvinden. In wedstrijdverband is dit niet of slechts kortdurend mogelijk geweest. Voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties geldt dat deze ‘normaal’ zijn opengesteld aan de hoofdhuurder.

De gebruikers van een gemeentelijke binnensportaccommodatie hebben na 1 juni 2020 slechts beperkt en onder voorwaarden kunnen sporten. Diverse sportverenigingen hebben de lopende reserveringen in een binnensportaccommodatie hierdoor geannuleerd.

Op 3 november 2020 besloot het kabinet tot een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Dit heeft de sportverenigingen opnieuw geraakt. Zwembad de Roerdomp is hierdoor gesloten geweest van 5 tot 19 november 2020. Er is een aanvullend steunpakket van het Rijk voor de sportsector om gemeenten te compenseren voor het kwijtschelden van de huurlasten voor sportverenigingen in de periode 1 oktober tot 31 december 2020 (tweede Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19).

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 besloten de huur in rekening te brengen aan de sportverenigingen voor het daadwerkelijk gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020. De hierdoor gemiste huurinkomsten ad€ 17.000,- zijn gecompenseerd via het coronafonds. Verder heft de gemeenteraad besloten de huur kwijt te schelden aan de sportverenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke buiten- en binnensportaccommodaties over de periode 1 oktober tot 31 december 2020. En daarnaast worden  de gemiste inkomsten (verkopen) van zwembad de Roerdomp in de periode van 1 oktober tot 31 december 2020 ad€ 24.000,- gecompenseerd via spoor 3 van het coronafonds (gederfde inkomsten). De betreffende sportverenigingen zijn over de genomen besluiten geïnformeerd.

Willem- Alexanderhaven en cruiseterminals

 Corona heeft ook haar invloed op het gebruik van de Willem-Alexanderhaven en de cruise terminals. In totaal ligt het gebruik van deze twee voorzieningen op 82% ten opzichte van 2019. In de Willem­ Alexanderhaven komt dit met name door een afname van het aantal duwbakken en tankers. Het aantal containerschepen steeg. Voor de cruise terminals geldt dat er veel cruises geannuleerd zijn.

Alleen in de periode voor de 1set

aangedaan. In 2020 is voor circa€ 76.000,00 minder aan havengelden opgelegd. De overslag van containers heeft wel een positief resultaat t.o.v. 2019 (+ € 4.000,00).

lockdown en in de zomer hebben riviercruiseschepen de stad

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 Vanaf 1 maart 2020 kunnen ondernemers die door de coronacrisis financieel in de problemen zijn gekomen een beroep doen op de Tozo. De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud; deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum. In de meeste gevallen betekent dit voor gehuwden een bedrag van

€ 1.537 netto en voor alleenstaanden€ 1.076 netto per maand.

Een lening voor bedrijfskapitaal wordt verstrekt als er sprake is van liquiditeitsproblemen. De hoogte daarvan is maximaal€ 10.157.

In onderstaande tabel een overzicht van het aantal Tozo aanvragen tot en met 20 januari 2021.

 

 

Aantal aanvragen

 

Tozo 1

 

Tozo2

 

Tozo3

 

Bedragen

 

mrt t/m mei 2020

 

jun t/m sep 2020

 

okt t/m mrt 2021

 

Levensonderhoud

 

1.051

 

261

 

390

 

€ 4.669.565

 

Bedrijfskrediet

 

171

 

39

 

44

 

€ 1.322.929

*Tozo 4 is aangekondigd en deze gaat in per 1 april 2021. In tegenstelling tot eerdere berichten van het ministerie is er in Tozo 4 geen sprake van een aanscherping van de voorwaarden. Het is een voortzetting van Tozo 3 tot 1 juli 2021.

 

Vanaf Tozo 2 is het aantal aanvragen sterk gedaald (-25%). De reden hiervan is dat het inkomen van de partner van de ondernemer meetelt voor het recht op Tozo. Als het inkomen van de partner hoger is dan het sociaal minimum bestaat er geen recht meer op Tozo. Daarnaast werden er minder aanvragen ingediend omdat vanaf mei 2020 veel ondernemers, zoals horeca en kappers, hun bedrijven weer konden openen. Door de nieuwe lockdown (vanaf 15 december 2020) is er weer een stijging zichtbaar van het aantal aanvragen Tozo 3 ten opzichte van Tozo 2 (+50%).

Aanvullende ondersteuning van de ondernemer door het cluster Sociale Zaken

 Het coronavirus en de lockdowns hebben voor veel ondernemers gezorgd voor een nieuwe werkelijkheid. Ondernemers worden hard getroffen in hun bestaanszekerheid door teruglopende inkomsten, onzekerheid over het voortbestaan van hun onderneming en/of financiële problemen en schulden.

Een nieuw onderdeel van de Tozo is dat per 1 januari 2021 de gemeenten ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben ondersteunen bij de heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het cluster Sociale Zaken gaat de ondernemer hierbij in brede zin ondersteunen. De gevolgen van de crisis werken niet alleen door in de financiën van de ondernemer, maar hebben ook uitwerking op het welzijn en de gezondheid van de ondernemer zelf en zijn of haar gezin.

Om die reden worden de ondernemers die Tozo 2 en 3 hebben gekregen aangeschreven en wordt een laagdrempelig en vrijblijvend aanbod gedaan om samen te kijken welke ondersteuning nodig is. Laagdrempelig betekent dat de ondernemer kan volstaan met het sturen van een email, waarna direct contact met hem of haar wordt opgenomen . Ondersteuning kan dan bijvoorbeeld zijn: financieel advies of schuldhulpverlening, heroriëntatie op het ondernemerschap of andere ondersteuning in de gezinssituatie. Als de expertise bij de gemeente ontbreekt om bij de problematiek te ondersteunen, wordt doorverwezen naar een daartoe uitgeruste partner.

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)

 In de Kamerbrief van 9 december 2020 wordt de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) geïntroduceerd. Het is een (tijdelijke) noodmaatregel voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De ondersteuning is bedoeld voor huishoudens die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Bijvoorbeeld de ondernemer die met inkomensterugval wordt geconfronteerd, maar óók de overige burgers die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de corona-crisis. Bijvoorbeeld tweeverdieners waarvan één partner zijn baan verliest en die geconfronteerd worden met woonlasten die niet meer voldaan kunnen worden.

Het bestaande stelsel van sociale zekerheid en de maatregelen uit de steunpakketten bieden voor deze problemen niet altijd soelaas. Bovengenoemde huishoudens dreigen hierdoor tussen de wal en het schip te vallen. Het kabinet heeft om die reden deze regeling geïntroduceerd. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Bijzondere bijstand kan door gemeenten in individuele gevallen verstrekt worden als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen. Gemeenten voeren de bijzondere bijstand uit en hebben daarbij eigen beleidsruimte.

Een deel van de hierboven genoemde huishoudens is nu niet in beeld bij gemeenten, of komt op dit moment niet in aanmerking voor ondersteuning door gemeentelijke beleidsregels die de toegang en

het gebruik van de bijzondere bijstand beperken. De betrokkenen zijn vaak ook niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden die gemeenten hebben. Met de VNG en Divosa worden momenteel afspraken gemaakt hoe deze groep beter en eenvoudiger door gemeenten kan worden bereikt. Met de gemeenten wordt gekeken hoe de gemeentelijke beleidsregels waar nodig tijdelijk verruimd kunnen worden. De verwachting is dat op 1 februari 2021 de nadere uitwerking van de Tank gereed is. Wij zullen u verder informeren zodra er meer bekend is over de nieuwe regeling.

Bron: Raadsinformatie brief Gemeente Roermond