De LVR stelt schriftelijke vragen art. 43 RvO over vergoeding schade wateroverlast in Roermond

Foto: LVR

LVR Roermond – Het leed door de overstromingen in Valkenburg en Meerssen en vele andere gemeenten is vreselijk. De Verzekeraars hebben zich bereid verklaard om de schade in Valkenburg te vergoeden echter de schade in Meersen niet.

Uit Asselt – Merum – Ool – Hatenboer en de Weerd (lees verder Roermond) komen ook berichten dat verzekeraars geen schade gaan vergoeden vernomen, ÉÉN verzekeraar in de Weerd gaat particuliere schade vergoeden terwijl een andere verzekeraar al een afwijzing heeft verzonden.

Kortom er is volkomen onduidelijkheid

Afgelopen week werd duidelijk welke schade de overstromingen in Roermond hebben veroorzaakt en enkele leden van het college van B&W hebben schade met eigen ogen kunnen aanschouwen. Maar ook tijdens die bezoeken is er door het college van B&W geen perspectief geboden, terwijl wel vaststaat dat indien verzekeraars geen schade willen vergoeden de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts) een groot deel van de schade zal vergoeden.

Vragen conform art.43

Om juist particulieren en ondernemers in Roermond wel dat perspectief te bieden stelt LVR-fractie conform de Verordening art 43 vragen.

  1.  Heeft college van B&W een inventarisatie opgesteld gedaan van particulieren en bedrijven die schade hebben opgelopen?       Zo ja, tot welk resultaat geleid? Zo neen, waarom niet?
  2.  Heeft er reeds op initiatief van B&W overleg plaatsgevonden met o.a. Verbond van Verzekeraars -Kabinet – Gedeputeerde         Staten van Limburg – NRL en SRL? Zo ja, met welk resultaat Zo neen, waarom niet?
  3.  Klopt het dat de gemeentesecretaris van Roermond is geïnformeerd van een overleg op 22 juli jl van de provincie Limburg en   enkele Ministeries? Welke conclusies zijn getrokken in dat overleg? Is er in dat overleg gesproken over te verstrekken         voorschotten door lokale overheid

Iedereen wacht met smart op de ministeriële regeling om vergoedingen uit Wts mogelijk te maken.

4. Heeft B&W input geleverd richting provinciaal bestuur van Limburg en/of ministeries voor de inhoud van die regeling? Zo ja,                welke inbreng? Zo neen, waarom niet?

5. Hebben particulieren of ondernemers zicht gemeld bij de gemeente met vragen over de vergoedingen van de schade?
Zo ja, wat is daarop het antwoord geweest van de gemeente?

Zoals aangegeven zal (een groot) deel van de schade uiteindelijk worden vergoed vanuit de Wts. Dit zal echter nog wel even op zich laten wachten. In de tussentijd is er een rol voor lokale overheden. De gemeente Roermond zou kunnen overgaan om met renteloze voorschotten te komen om de schade herstellen. Later, wanneer er gelden vanuit de Wts binnenkomen kunnen deze voorschotten worden terugbetaald aan gemeente. Mocht de gemeente een rol krijgen vanuit de ministeriele regeling, kan het zelfs verrekend worden.

6. Is college van B&W bereid om tot renteloze voorschotten te komen aan ondernemers/burgers omdat vergoedingen uit Wts                  nog op zich laten wachten?

Hoogachtend,

Jos van Rey
Aijiththan Loganathan
Dirk Franssen