Nieuwe planning Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019-2020

Foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Roermond – Angela Hokstam – De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn de landelijke taalexamens voor anderstalige volwassenen, die het Nederlands moeten leren. Zij kunnen met het Diploma Staatsexamen Nt2 laten zien, dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen, om in Nederland te kunnen werken of studeren. Het examen bestaan uit vier onderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven en is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Opleiding en nationaliteit zijn niet van belang. Deze toets is niet bedoeld voor mensen, die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm.

Het is niet meer mogelijk om wekelijks Staatsexamen Nt2 te doen, zoals gebruikelijk.Vanaf dit jaar zullen er jaarlijks acht examens per programma worden georganiseerd. Kandidaten kunnen maximaal drie keer per jaar examen doen. Voor examenkandidaten met bijzondere omstandigheden, (bijvoorbeeld dyslexie, visuele beperkingen)is er een aangepast examen.

Het Steunpunt Staatsexamens Nt2 laat aan Roermond nieuws weten, dat de Staatsexamens Nt2 zeer praktijkgerichte examens zijn, die naast het huidige inburgeringsexamen het enige taalexamen is dat door de Nederlandse overheid wordt erkend, als officieel bewijs van taalvaardigheid voor o.a. studie, werk, inburgering en naturalisatie. In de nieuwsbrieven die het Steunpunt Staatsexamens Nt2 tweemaal per jaar verstuurt, wordt vaak een stukje geschreven over een kandidaat die het examen heeft gedaan en waarom. Ook in de andere artikelen wordt de meerwaarde van het examen beschreven, met verschillende voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast is de beheersing van de Nederlandse taal op een bepaald nivo van belang, om goed mee te kunnen doen in de maatschappij d.m.v. werk of studie. Juist de complexere taalsituaties waar volwassenen zich in begeven, vraagt een stevige beheersing van de Nederlandse taal. Het behalen van het Diploma Staatsexamen Nt2 is een bewijs, dat deze taalgebruikers zich kunnen redden in alledaagse situaties.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van de Staatsexamens Nt2. Het CvTE stelt ook de inhoud van de voorbeeldexamens vast. Cito en Bureau ICE maken de opgaven: Cito maakt de examenonderdelen Luisteren en Spreken. Bureau ICE maakt de examenonderdelen Lezen en Schrijven. Tevens zijn zij (deels) verantwoordelijk voor de beoordeling van de examens. Het CvTE laat een deel van zijn taken uitvoeren door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De aanmelding van kandidaten voor de Staatsexamens Nt2 gaat via DUO.

 

 

Reacties