Deel 4 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021: Michael Kalthoff “Vertrouwen. Vooruitzien. Vernieuwen. Solidariteit”

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 4 Michale Kalthooff van D66.

De schriftelijke bijdrage van D66:

En nu vooruit!

Vertrouwen. Vooruitzien. Vernieuwen. Solidariteit.

De begroting 2021 wordt behandeld terwijl de tweede golf van de Coronacrisis zijn sporen achterlaat. Roermond was een van de eerste gemeenten in Nederland die een voorziening heeft getroffen om de samenleving te ondersteunen: het Coronafonds. D66 is blij met het Coronafonds. Als gemeente laten we hiermee zien dat we vooruitzien, vernieuwen en solidariteit tonen.

Naast de Coronacrisis heeft de gemeente Roermond in 2021 diverse andere uitdagingen: een gemeentelijke organisatieverandering, wisselend en financieel onzeker Rijksbeleid en onduidelijkheid over het effect van de Coronacrisis op de economie. Het antwoord van D66 is: gezamenlijk verantwoordelijkheid blijven nemen en het beste uit deze onzekere situatie halen. Deze onzekerheden bieden ook kansen om bepaalde ontwikkelingen te versnellen en nieuwe kansen te benutten! Voor ons is het glas altijd halfvol.

D66 is positief over de begroting 2021. Kansengelijkheid, duurzaamheid, economie en cultuur zijn de speerpunten van D66. In de begroting wordt ruimschoots invulling gegeven aan deze thema’s. Zo zijn wij verheugd dat in de begroting aandacht is voor het onderzoek naar een onderwijscampus in Roermond, het project Kansrijke Start en aandacht voor een inclusieve samenleving. De mogelijkheid van een extra tiny forest, aandacht voor vergroening, deelmobiliteit en energietransitie. Dat de uitvoering van het integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) en de renovatie van de Oranjerie een betekenisvolle plek hebben.

Uiteraard zijn er ook onderwerpen waaraan D66 in 2021 extra aandacht zal geven. Zo willen wij langzaam verkeer zoals fietsen en lopen nog meer stimuleren. Meer oog voor een repressieluwe bijstand ter bestrijding van de armoedeval. Burgerparticipatietrajecten verbeteren met vernieuwende elementen waarbij online inspraakmogelijkheden, enquêtes en correctief bindende referenda serieus overwogen worden. Een vitale en compacte binnenstad en kernen waarin bezoekersbeleving centraal staat mét ruimte voor startende en creatieve ondernemers en kunstenaars. Een culturele stad met meer moderne kunst in de openbare ruimte en meer respect tonen voor het cultureel erfgoed. Een datagedreven overheid met bijzondere aandacht voor privacy en ethiek. En een gemeente die zich meer dan ooit inspant om tweedeling in de samenleving te voorkomen.

De Coronacrisis maakt de tweedeling in de samenleving pijnlijk zichtbaar. Enkele voorbeelden:
– Dak- en thuislozen die het nu zwaarder hebben dan ooit.
– Kinderen in kwetsbare gezinnen die nu meer binnen zijn en zich onveilig voelen.
– Statushouders waarvoor het nu moeilijker is om te integreren.
– Jongeren die ouderen en kwetsbaren willen beschermen, maar ook vrijheid willen ervaren.
– Ondernemers die nu wel kunnen ondernemen en ondernemers die dat nu niet mogen.

D66 wil dat de komende periode bijzondere aandacht is voor mensen die het nu extra zwaar hebben. Wij willen dat er goed geluisterd wordt naar de behoeften van deze mensen. Juist deze mensen hebben perspectief nodig in deze crisis!

Ondanks de diverse uitdagingen is D66 optimistisch over de toekomst. Door onderling vertrouwen, vooruitzien, vernieuwen en solidariteit te tonen kunnen we deze crisis samen doorstaan.
En nu vooruit!

Michael Kalthoff namens fractie D66 Roermon

Alg. Beschouwingen D66