De coalitiepartijen stellen schriftelijke vragen ex artikel 43 RvO aan het college van B&W van Roermond over winstlimiet zorgverleners

Foto:

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 43 RvO met betrekking tot winstlimiet zorgverleners Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders van Roermond,

In De Limburger van 6 augustus j.l. wordt aandacht besteed aan de (helaas nog steeds) soms excessieve verdiensten van zorgbestuurders. Waar deze door de WNT worden beperkt in inkomen, sluizen ze winsten door naar holdings of andere BV’s waar dezelfde bestuurder aandeelhouder is en in die hoedanigheid dividend kan uitkeren. In de krant wordt tevens melding gemaakt dat steeds meer gemeenten in hun aanbestedingen voor WMO en Jeugdzorg daar eisen over opnemen. In dat licht hebben wij de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente Roermond in de lopende aanbestedingen en huidige overeenkomsten voor WMO en Jeugdzorg eisen gesteld aan de maximaal te behalen winst bij contractpartijen? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft de gemeente Roermond in de lopende aanbestedingen en huidige overeenkomsten voor WMO en Jeugdzorg eisen gesteld aan het maximaal uit te keren dividend aan de aandeelhouders van contractpartijen (direct of indirect via een holding)? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  3. Als geen afspraken zijn gemaakt, wordt dan door of namens de gemeente Roermond gemonitord hoe de resultaten (winst/verlies) van de betrokken zorgverleners en de uitkeringen van dividend(en) aan de aandeelhouders van de contractspartijen zich ontwikkelen?
  4. Zijn er zorgverleners die een overeenkomst met de gemeente Roermond hebben, met een positief bedrijfsresultaat van meer dan 10% over 2020 en/of 2021? Zo ja, wordt met deze zorgverleners een gesprek gevoerd over de inzet van deze bedrijfsresultaten t.b.v. het beoogde doel van deze publieke middelen? Wordt bij een positief bedrijfsresultaat van meer dan 10% extra onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de zorg?

 

  1. Is het College van B&W bereid in alle toekomstige aanbestedingen met betrekking tot WMO en Jeugdzorg eisen te stellen aan het maximaal te behalen resultaat en maximaal uit te keren dividend (direct of indirect)? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het College van B&W bereid in de samenwerkingsverbanden en/of gemeenschappelijke regelingen op het gebied van zorg aandacht te vragen voor excessieve winsten en ook in deze overleggen beperking van de winst op de agenda te zetten zodat zo spoedig mogelijk ook in overeenkomsten van deze partijen beperkingen opgenomen worden op het gebied van te behalen resultaat en uit te keren dividend van contractpartijen?

Graag zien wij uw reactie tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 

Hoogachtend,  
 

Inge Hodselmans

 

Carla de Groot

 

Ernest Oele

 

Aschwin Verheijden

Ben Peters LVR Groen Links VVD PvdA

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen