Deel 8 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021- Leon Coenen van de SPR: “de sprong voorwaarts met zijn allen!”

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 8 Leon Coenen van de StadsPartij Roermond.

De schriftelijke bijdrage van de SPR:

Begroting 2021: de sprong voorwaarts met zijn allen!

De Stadspartij Roermond (SPR) ziet in de begroting van 2021 terecht allerlei waarschuwingen en voorbehouden om doelen te behalen, vooral ingegeven door de zwakke financiële positie (ligt in onze eigen verantwoordelijkheid) en door Corona (van buiten komend onheil). We moesten de buikriem al aanhalen, omdat de financiele situatie niet al te rooskleurig was/is en omdat de opgaven van de stad groot zijn. Toch moeten bepaalde investeringen ook juist nu gedaan worden. Uit de toekomstvisie blijkt o.a., dat we moeten gaan voor een vitale en duurzame stad. Maar wat merkt de burger en ondernemer daarvan? Hoe dan ook moeten we in deze onzekere periode niemand laten verzuipen en helpen het hoofd boven water te houden. Er zijn mensen/ondernemers/Citymanagement in onze stad die kansen zien en kunnen pakken, maar er zijn ook complete beroepsgroepen of sectoren (w.o. de Horeca en recreatie/toerisme, detailhandel) die – buiten hun schuld vaak -de dupe zijn en vragen om gered te worden.

Waar inclusiviteit, iedereen moet kunnen meedoen (het tegenovergestelde van eenzaamheid) gepredikt wordt moeten we elkaar en de gemeente voorop daarbij helpen. Een Coronafonds kan daarin van betekenis zijn, maar ook een empathische houding. Door onze samenstelling van de bevolking (vooral steeds meer ouderen en gezinnen met kwetsbare jongeren) lopen de kosten van de sociale sector aardig op. Te denken valt aan WMO, jeugdzorg en Participatiewet. De gemeente neemt zich voor ‘integraler’ te werken en door onderzoeken en pilots moet dat leiden tot kostenbesparingen. Dat kan een tegenstrijdigheid lijken en dat is het ook vaak. De organisatie-ontwikkeling waarin de medewerkers vooral door de afdelingen heen meer samen moeten werken met de buitenwereld (burgers/ondernemers en andere partijen) is erg laat gestart. Door vast te houden aan eenmaal ingenomen kaders wordt nog vaak voorbij gegaan aan het belang van de burger. Gefundeerd maken van onderscheid mag als uitvoerende overheid. Door een stap van de wereld van regels in de wereld van mensen te maken kan de afstand van de burger tot de overheid verkleind worden. En betere communicatie als toverwoord; niet alleen digitaal overigens.

Roermond blijft een stad die grote  ambities heeft (economisch) en die voor iedere inwoner, ondernemer en bezoekers aantrekkelijk en uitdagend moet zijn en blijven. We moeten blijven zorgen voor een goed leef en werkklimaat. Over het klimaat gesproken geldt voor ons, dat een omslag nodig is naar vergroening (parken, ruimer en open) en naar zuiverder lucht.  De openbare ruimte moet er voor iedereen zijn, met drukke stadsdelen waar het bruist, maar ook met veilige en schone wijken waarin het goed toeven is. Het kwaliteitsniveau van het groen en de openbare ruimte Roermond moet op orde zijn, zodat onze mensen gebruik hiervan maken om te sporten, te bewegen hetgeen goed is voor de gezondheid; zeker nu. Investeer ook in goed onderwijs en denk vooral aan een MBO-campus.

We willen dat er serieus werk wordt gemaakt van de Omgevingswet en de kansen die het biedt voor initiatiefnemers en de omgeving/buurt. Dat (burgerparticipatie) zal niet altijd van een leien dakje gaan, maar ook dit geeft weer meer vertrouwen in een actieve overheid als ze maar goed en vroeg communiceert. Er moeten nu echt meer betaalbare starterswoningen (koop en lage en middenhuur) voor jongeren en voor alleenstaanden en zorgwoningen  komen. Leegstand in de Binnenstad en in de kern Swalmen is ons al jaren een doorn in het oog. Hierin moet nu eindelijk worden doorgepakt.

De download versie van de bijdrage van de SPR 08 SPR