Burgemeester Rianne Donders – de Leest en Raadsgriffier Jos Vervuurt over “de Algemene Beschouwingen Roermond 2021”

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 1 De Burgemeester van Roermond Rianne Donders-de Leest en Raadsgriffier Jos Vervuurt leggen uit hoe de begroting tot stand komt en hoe deze lange Raadsvergadering “de Algemene Beschouwingen Roermond 2021” gaat verlopen.

De begrotingsbehandeling wordt gezien als het jaarlijkse hoogtepunt van het lokale democratisch proces. In de gemeentebegroting 2021 zijn alle zaken opgenomen waaraan de gemeente in dat jaar aandacht besteed. De gemeenteraad heeft het budgetrecht: via het vaststellen van de gemeentebegroting stelt de raad middelen beschikbaar, waarmee het college van burgemeester en wethouders in de loop van het jaar de taken uitvoert.

De raadsvergadering op 12 november 2020 begint om 9.00 uur en zal de gehele dag duren. De vergadering wordt uitgezonden via de lokale omroep ML5 en via een stream op de gemeentelijke website.

Gedurende de vergadering kunnen de politieke partijen door middel van in te dienen moties en amendementen trachten accenten te verleggen in de door het college van B&W opgestelde conceptbegroting.

De gemeenteraad van Roermond geeft burgers en organisaties graag de mogelijkheid om wensen kenbaar te maken ten aanzien van het gemeentelijk beleid voor het jaar 2021. Het Sprekersplein van 4 november 2020 zal geheel in het teken staan van de begroting voor het komende jaar. Tijdens deze avond kunnen burgers en organisaties hun opvattingen kenbaar maken aan de raads- en commissieleden. Wat vindt u belangrijk? Waaraan moet de gemeente het komende jaar zeker aandacht schenken? De verschillende raadsfracties zullen de inbreng meewegen bij de besluitvorming over de begroting. De leden van de gemeenteraad nodigen u als burger, vereniging, (maatschappelijke) organisatie of bedrijf uit om van uw inspreekrecht gebruik te maken!

Burgers of organisaties die hun zegje willen doen op het Sprekersplein van 4 november, kunnen  zich tot uiterlijk 3 november 2020, 17.00 uur aanmelden bij de griffie van de gemeente Roermond via [email protected] of telefonisch te bereiken via 14 0475.

De begroting 2021 kunt u bekijken door hier te klikken.