Deel 2 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021: Marc Breugelmans van het CDA “Een nieuw perspectief voor iedereen”

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 2 Marc Breugelmans van het CDA.

De schriftelijke bijdrage:

WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR!   
EEN NIEUW PERSPECTIEF VOOR IEDEREEN

We leven in bijzondere tijden. Dat vraagt veel van iedereen. Het jaar 2021 zal nieuw perspectief moeten bieden, voor iedereen en in alle opzichten. Laten we er samen voor zorgen dat we het normale leven weer op kunnen pakken. Dat iedereen weer gewoon z’n werk kan doen, ondernemers weer kunnen ondernemen. Dat onze verenigingen en maatschappelijke voorzieningen weer van betekenis kunnen zijn om elkaar te kunnen ontmoeten, te sporten en te recreëren. De zorg weer voor iedereen toegankelijk is. Laat 2021 het jaar van de hoop zijn. Laat ons er zijn voor elkaar!

 In dat opzicht mogen we ons als Roermondenaren gelukkig prijzen met de gemeentelijke voornemens die voorliggen in de begroting 2021. Het gaat (financieel) goed met onze gemeente en onze inwoners. De armoede onder onze inwoners neemt nog steeds af, steeds meer inwoners vinden werk en cultureel en sportief is er een groot en gevarieerde aanbod. Het voorzieningenniveau in Roermond is ontzettend goed. Het is er goed wonen, leven en werken. En… we behoren nog steeds tot goedkoopste gemeentes van Limburg. En dat als centrumgemeente, chapeau! Als het aan het CDA Roermond ligt, dan houden we dat zo.

Het besturen van een gemeente vraagt om evenwicht tussen economie en werkgelegenheid, sociaal beleid én cultuur en sport. We lopen over van ambities om onze mooie stad in het centrum en de wijken bruisend te houden. De gemeente slaagt er in om grote investeringen juist nu op te pakken en zelfs naar voren te schuiven. Zo houden we de economie in onze stad draaiende. De vele bouwprojecten, de realisatie van de N280, de aanstaande renovatie van de Kapellerlaan en de Kastelenbuurt, de investeringen in de schoolgebouwen, eci en Theater De Oranjerie, het zijn slechts voorbeelden van de vooruitstrevendheid van ons stadsbestuur.

Dankzij een sterke financiële buffer hebben we de gevolgen van de transitie in het sociaal domein – met name de tekorten in de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening – kunnen opvangen. Maar we zijn er nog niet. De tekorten in het sociaal domein mogen geen rem zijn voor de ontwikkelingen van morgen in het economische en sociaal-culturele domein. De beoogde bezuinigingen zullen in deze bestuursperiode gerealiseerd moeten worden. Dat zijn we aan onze inwoners verplicht. Willen we Roermond schoon, veilig en leefbaar houden, dan zullen we – om dit alles haalbaar en betaalbaar te houden – samen de schouders eronder moeten zetten.

Uitgangspunt blijft dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Voor het CDA blijft een goede en gezonde economie én werkgelegenheid hét vertrekpunt voor een sterk sociaal beleid. Iedereen moet mee kunnen doen en voor hen die om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen moet er een gedegen vangnet zijn. Bovendien maakt een sterke economie het mogelijk samen te investeren in duurzaamheid. Duurzaamheid moeten we verankeren in alles wat we doen.

Het terugdringen van de overlast van coffeeshops staat inmiddels hoog op onze agenda. In 2021 moet er ook voor de omwonenden van de huidige coffeeshops nieuw perspectief ontstaan op oplossingen voor de ontstane overlast door de jaren heen. Als we de coffeeshops definitief verplaatsen, dan moet het ook echt een oplossing bieden voor héél Roermond. Dat blijft vragen om zorgvuldigheid en begrip van iedereen. In de huidige situatie vraagt het nog steeds om duidelijke handhaving en controle. Ook de verrommeling in de openbare ruimte, met name op en rond sportvelden, rondom de Maasplassen en in natuurgebieden vraagt aandacht. Laat ons Roermond samen aantrekkelijk houden. Voor nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dan is en blijft Roermond een stad met perspectief voor iedereen!.

CDA Alg. Beschouwingen