Deel 3 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021: Gerard Nizet de SP: We maken Roermond samen, duurzamer, modern, veiliger leefbaarde

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 3 Gerard Nizet van de SP.

De schriftelijke bijdrage van de SP:

Tja…een begrotingsdebat 2021. Waar zetten we op in? In het ons toegezonden Programma Begroting 2021 lezen we hoe het college van B&W ons voor wil houden, dat we ondanks corona-perikelen , toch blijven kijken en werken aan de doelen die in 2018 zijn gesteld, mee eens.

We maken Roermond samen, duurzamer, modern, veiliger leefbaarder. Maar vooral samen! Je denkt in het begin van dit jaar voortvarend door te pakken. En dan komt er een pandemie. Nu stelt men zich drie opgaven: 1. Streven naar een “vitale stad” .   2. naar een duurzame stad.   3. Het transformeren van het Sociaal Domein

Ten aanzien van punt 1 : De SP zal het college met nadruk vragen, hoe men vitaliteit wil aanpakken en meer gevarieerd ruimtegebruik wil bereiken terwijl vele , of wellicht slechts weinige vastgoedbezitters in het centrum deze ontwikkelingen blokkeren of in ernstige mate vertragen. Ze blijven zitten op hun hun plek en blijven door te hoge huren de vraag naar ruimte voor jonge enthousiaste beginnende ondernemers blokkeren.  Wij zullen het college houden aan het streven naar meer goede betaalbare  woongelegenheid voor kleine huishoudens, dat meer sociale en economische ontwikkeling  teweeg brengt   Het  gebruik buiten de  retail/winkel  -functie, onder andere voor culturele-, onderwijs- of recreatieve functies te stimuleren. Het vullen van leegstand met tijdelijke etalages of het  “opsieren”  van de openbare ruimte met te grote boombakken is ons inziens geen echte  oplossing.

Ten aanzien van punt 2 :  De SP steunt de coalitie  in haar streven naar een duurzamer Roermond. Maar niet over de ruggen van de mensen, die sowieso al moeite met “rondkomen”  hebben. Meer groen…ja, maar wel realistisch in  stappen, die te overzien zijn  en met name samen met initiatieven die uit de bewonersgroepen komen. Daadwerkelijke burgerparticipatie met het oog op de nieuwe omgevingswet van 1-1-2022. We zijn bang dat het weer zoals vanouds gaat, zie bijvoorbeeld de ontwikkeling in het  Vrijveld of Roerdelta II . We zien genoeg goede initiatieven in onze gemeente, denk aan het opruimen van zwerfvuil.  Voor de SP gaan voorzieningen voor langzaam verkeer, zoals fiets- en wandelpaden en parkeren van fietsen en bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen boven auto-blik.

Ten aanzien van punt 3: In het Sociaal Domein zijn goede stappen gezet, maar we zullen ons schrap moeten zetten, vanwege de corona omdat er veel huishoudens bijkomen die in de penarie komen.  Jong en oud. Ook het onderwijs en de zorg zullen meer werk te verzetten hebben en dat kost geld en alert optreden. We zijn wel is waar blij met de ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening ( Samenvoegen van taken in reiniging en plantsoenendienst in een door de gemeente gestarte bv), maar het is nog altijd voor veel mensen met een beperking een gedoe om zich veilig door Roermond te begeven en het is wachten op toegankelijke openbare toiletten.  We blijven de mensen nabij de coffeeshops  ondersteunen omdat dit probleem het woongenot verpest.

Genoeg te doen dus en we hopen dat burgers met goede ideeën  zich melden bij gemeente en politieke partijen.  Samen, Samen , Samen.  Ook in een onzeker begrotingsjaar2021.

Gerard Nizet  SP

SP Alg. Beschouwingen 2021