Vier duurzame koplopers bundelen krachten

Foto:

De Bio Transitie Centrale (BTC) verwerkt organische reststromen tot waardevolle hernieuwbare grondstoffen zoals energie, water en mineralen. BTC is een van de eerste nieuwvestigers op World Biobased Centre Zevenellen (voormalig Nuon-terrein in Haelen).

Gemeenschappelijke, regionale opgave voor duurzame wereld
De vier duurzame koplopers, Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa en WBL, hebben elk grote ambities op het vlak van circulariteit. Jan Janssen, kwartiermaker World Biobased Centre Zevenellen, bracht de partijen bij elkaar: “Alle betrokkenen zijn zich zeer bewust van de gemeenschappelijke opgave om te komen tot een duurzame wereld. Daarmee vonden zij zich in de Bio Transitie Centrale. WBL en Van Asten Group zijn de toeleveranciers van de organische reststromen. Agro America heeft de technologie om beide stromen te ontwateren en energie te winnen en Smurfit Kappa kan die energie weer duurzaam inzetten. Het vrijkomende water kan binnen de bedrijven hergebruikt worden. De mineralen dienen als bodemverbeteraar en voeding voor de planten. Daarmee is de cirkel rond. Allemaal ontwikkelingen die naadloos passen in de ambitie van Zevenellen tot een duurzaam, circulair multifunctioneel bedrijvenpark in de duurzaamste gemeente van Limburg.”

Synergievoordelen en milieuwinst
BTC realiseert forse milieuwinst: 100.000 ton CO2 en aanzienlijke stikstofreductie. Circulariteit krijgt daadwerkelijk vorm, verbonden aan de regionale (voedsel)productie van de vier betrokken bedrijven. De BTC-processen vinden in volledig gesloten systemen plaats. Daarbij maakt BTC gebruik van technieken die zich in de praktijk bewezen hebben en daarmee ook meerwaarde hebben voor de omgeving.

Ondertekening intentieovereenkomst
De vier partijen ondertekenden donderdag 12 november een intentieovereenkomst. Gedeputeerde Burlet van de Provincie Limburg en wethouder Verlinden van de gemeente Leudal waren hierbij aanwezig. De betrokkenen gaan een verkenning uitvoeren of en onder welke voorwaarden een samenwerking haalbaar en mogelijk is voor het project Bio Transitie Centrale Zevenellen. Een unieke samenwerking tussen twee private bedrijven uit MKB (Van Asten Group en Agro America), Smurfit Kappa Roermond Papier als wereldspeler én WBL als publieke, Limburgse partij. Gedeputeerde Burlet: “Wederom een mooi en waardevol initiatief om bij te dragen aan circulariteit in onze provincie. De samenwerking is een voorbeeld van onze Limburgse technologie en vakmanschap voor een duurzame (voedsel)productie, kennis die ook nog eens toe te passen is over de hele wereld.”

Steun provincie, onderwijs, Keyport 2020 en Brightland Campus
Naast de vier partijen investeren ook World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ), Provincie Limburg en Keyport 2020 in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor de samenwerking. Onderwijs is betrokken via de inzet van drie studenten middels een afstudeeropdracht van HAS Hogeschool. Daarmee levert ook de Brightland Campus Greenport Venlo vanuit de leerstoel Gezonde Bodem haar kennis.
Naar verwachting is er begin 2021 zicht op de haalbaarheid van de samenwerking in BTC.

Ondertekening op bijzondere plek
De ondertekening gebeurde op een unieke plek, boven in de filmzaal van het voormalige Attero-gebouw op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. De locatie biedt een prachtig uitzicht op het Zevenellen-terrein (zie foto) met aan de overkant van de Maas, de locaties van WBL en Smurfit Kappa zichtbaar.

Over World Biobased Centre Zevenellen (gemeente Leudal)
Verbonden aan regionale voedselproductie met Limburgse technologie en vakmanschap
World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ) is een initiatief van de agribusiness bedrijven Schippers en Van Asten Group. Een circulair biobased bedrijventerrein: een bedrijventerrein dat is verbonden aan de regionale voedselproductie, verwerking en verwaarding (red. zoveel mogelijke waardevolle stoffen eruit halen). Ondersteund door Limburgse technologie en vakmanschap. De initiatiefnemers, Schippers en Van Asten Group geloven dat het biobased-gedachtegoed oplossingen biedt voor de toekomst voor verschillende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu. Het World Biobased Centre Zevenellen bevindt zich op duurzaam, circulair multifunctioneel bedrijvenpark  Zevenellen(gemeente Leudal) op de plek waar voorheen de Nuon-centrale stond op in de gemeente Leudal. De BioTransitieCentrale is een van de eerste nieuwvestigers op WBCZ. In totaal is er plek voor een zes- tot achttal nieuwvestigers.


Over BioTransitieCentrale (gemeente Leudal, Haelen)
Transformeren van organische reststromen naar energie, grondstoffen en schoon water
Bio Transitie Centrale Zevenellen (BTC) is een van de eerste initiatieven op het World Biobased Centre Zevenellen-terrein (bedrijvenpark Zevenellen) in de gemeente Leudal. BTC transformeert organische reststromen, als graanresten, slib uit de waterzuivering, dierlijke mest en berm- en slootmaaisel naar energie, schoon water en grondstoffen voor de land- en tuinbouw. Daarbij past BTC verschillende technieken toe zoals vergisting, scheiding, droging en pyrolyse. Pyrolyse is de techniek waarbij BTC met behulp van zeer hoge temperaturen en zonder zuurstof biomassa ontleden. Door al deze technieken ontstaan waardevolle producten zoals groen gas, water en grondstoffen (bouwstoffen, biofosfaat, kalium en stikstof concentraat). Deze kunnen zowel regionaal als internationaal worden ingezet om te komen tot een circulaire kringloop waarbij een forse CO2-reductie ontstaat en energieneutraliteit voor partijen inhoud krijgt. BTC maakt zich sterk voor een duurzame wereld.

Over Smurfit Kappa Roermond Papier
Smurfit Kappa Roermond Papier is onderdeel van Smurfit Kappa groep, een wereldleider in ontwerp, productie en levering van op papier gebaseerde verpakkingen  Smurfit Kappa Roermond Papier maakt van oud papier weer nieuw papier. Dit recycled papier is de basis voor duurzame verpakkingen van golfkarton. Voor haar productieproces gebruikt zij aardgas, voor de stoomproductie gedemineraliseerd water en voor haar biologische waterzuivering stikstof. In haar streven naar verduurzaming wil zij onderzoeken of zij als afnemer van de BTC het groene gas, water en stikstofconcentraat in haar bedrijfsvoering kan toepassen. CO2-rechten vormen een belangrijk issue voor de toekomst.

Over Waterschapsbedrijf Limburg (Roermond)
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert en zuivert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 regionale bedrijven en geeft dit gezuiverde water terug aan de natuur. In 2025 wil WBL100% energieneutraal zijn en in 2050 100% circulair. De komende jaren zet WBL dan ook in op de duurzame productie van gezuiverd water, waarbij zuiver water, nutriënten en slib als grondstoffen worden teruggewonnen uit het afvalwater en weer opnieuw worden ingezet, bijvoorbeeld in de industrie en landbouw. Op deze manier draagt WBL bij aan een circulaire, duurzame samenleving. WBL neemt deel aan BTC met het doel te onderzoeken hoe haar energieneutraliteit te verbeteren en slib en biomassa duurzamer en efficiënter te verwerken.

Over Van Asten Group
Van Asten Group is een familiebedrijf, een internationaal toonaangevende varkenshouderij. Zij produceren kwalitatief hoogwaardige biggen, vleesvarkens en fokgelten voor de Nederlandse en Duitse markt. Samen met hun gemotiveerde medewerkers vormen zij een gezonde maatschap-pelijk verantwoorde onderneming in de sector. Diergezondheid, kwaliteit en eerlijke markt-conforme prijzen, dat is wat Van Asten Group ambieert. Met de focus op een circulaire economie waaronder eigen voerproductie, energievoorziening en mestverwerking. Van Asten Group streeft naar het duurzaam sluiten van haar kringloop en het verbeteren van haar CO2 footprint. Zij wil met haar collega’s mestafzet duurzaam borgen door een totaal verwerking waardoor een rendabele, verantwoorde en gereguleerde afzet plaats vindt. Zeker zo belangrijk is dat de waardevolle mineralen door ze houdbaar, handelbaar en hygiënisch te maken wereldwijd kunnen worden afgezet en het regionale milieu ontlasten.

Over Agro America
Agro America produceert sinds 2000 hernieuwbare mineralen. Zij beschikken over de nieuwste technieken om mineralen terug te winnen uit mest. Het doel van Agro America is zoveel mogelijk mineralen omzetten in hernieuwbare producten die elders toegepast kunnen worden. Dat levert een bijdrage aan de bodemkwaliteit en het terugdringen van kunstmest. Zij halen zoveel mogelijk mineralen uit de regio, deze zijn volop beschikbaar en worden direct bij veehouders opgehaald. De mest wordt dagelijks verzameld en direct in hun fabriek verwerkt. Alle procesonderdelen in hun fabriek hebben het doel om zoveel mogelijk bruikbaar water te produceren, zodat daarmee de mineralen in diverse producten achterblijven. Deze producten bevatten hoge concentraties aan mineralen, die inzetbaar zijn op plekken waar nu een tekort is. Het overgebleven water brengen ze terug in de natuur of bieden ze lokaal aan aan bedrijven die een tekort hebben aan water.