CDA Roermond stelt schriftelijke vragen inzake de voortgang wijkregie en wijkspreekuren

Foto: CDA Roermond

Het CDA: De wijken en dorpen verdienen onze aandacht. Als CDA hebben we dit al vele jaren benadrukt in onze verkiezingsprogramma’s en ook in moties/amendementen. Het voorzieningenniveau, de veiligheid en gemeenschapszin in de wijken moeten we goed onderhouden. Daar ligt een belangrijke opgave. Zeker nu. De coronapandemie maakt dat voordeuren nog meer dan voorheen gesloten blijven. Er wordt mentaal een groot beroep gedaan op iedereen, dat heeft gevolgen. Ook in gezinsverband. We moeten alert zijn en blijven op ongewenste bijeffecten, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en toename van eenzaamheid.

Alleen daarom is een vitale wijkregie onmisbaar. De wijkregisseur en wijkagent hebben een belangrijke rol en taak in het monitoren van het welzijn en welbevinden in de wijken in onze gemeente. De bevindingen kunnen helpen bij het herstel na corona van de gemeenschapszin, waar iedereen naar smacht.

Maar wat schetst onze verbazing. In een schrijven aan onder andere wijkorganisaties d.d. 5 februari jl. (zie bijlage) maakt u melding van het feit dat maar liefst twee wijkregisseurs afscheid (gaan) nemen. De wijkregisseur Kemp, Kitskensberg, Heide, Kapel, Veld en Vrijveld gaat met pensioen. En de wijkregisseur Donderberg, Hoogvonderen is aangesteld als regisseur ondermijning. Een aantal wijken krijgt géén vast aanspreekpunt meer in de vorm van één specifieke wijkregisseur. Wijkregie gaat de aandacht naar evenredigheid (???) verdelen, hetgeen ook gevolgen heeft voor de wijkregie in alle andere wijken.

Normaal gesproken is er om de zes weken ook een bijeenkomst met alle wijkpartners, denk aan de wijkregisseur, politie, stadstoezicht, stichting Wonen-Zuid, het zorgteam, de gemeentelijke wijkopzichter, het jongerenwerk van de gemeente en de medewerkers van Wel.Kom. Nu niets van dit.

Daarnaast bestaat er veel onduidelijkheid over het overleg met de wijkagenten. Niet alleen wie in welke wijk nog aanspreekpunt is bij de politie, maar ook inzake het niet doorgaan van het wijkspreekuur van de wijkagenten sinds de vergaande beperkende maatregelen in relatie tot corona.

U zult begrijpen dat het CDA zich ernstig zorgen maakt over de afkalvende aandacht voor de wijken en dorpen, en het afnemende zicht op ontwikkelingen, de veiligheid in en om huis en de problemen in de wijken en dorpen.

Daarom stellen we onderstaande vragen:

1.      Is het wijkbeleid aangaande de wijkregie gewijzigd?

a.      Zo ja, op welke wijze heeft u de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

b.      Kunt u uiteenzetten hoe het wijkbeleid in deze wordt gewijzigd, waarom en op welke wijze deze wijziging tot stand is gekomen?

c.       Zo nee, hoe moeten de in de bijlage vermelde brief dan duiden? Kunt u ons informeren over oorzaken, achtergronden en beweegredenen.

d.      Op welke wijze denkt u de gemeenteraad hier nog bij te gaan betrekken?

2.      Hoeveel wijkregisseurs heeft de gemeente Roermond?

3.      Worden de twee vertrekkende wijkregisseurs op (korte) termijn vervangen? Zo ja, wanneer verwacht u de ontstane vacatures in te vullen?

4.      Wat bedoelt u in uw schrijven met: ‘de aandacht voor de wijken wordt naar evenredigheid verdeeld’? Kunt u aangeven wat u in de ‘oude’ situatie in de wijken allemaal aan werkzaamheden vanuit wijkregie uitvoerden en welke werkzaamheden in de ‘nieuwe’ situatie? Wat gaat u zeker niet meer doen?

5.      Welke gevolgen heeft de evenredige verdeling van aandacht voor wijken voor de wijkregie in alle andere wijken? Wat gaan deze andere wijken merken van het wegvallen van de twee wijkregisseurs?

6.      Waarom behouden de overige wijken wel hun vast aanspreekpunt en de aangeschreven wijken niet? Wat betekent dit voor deze wijken?

7.      U schrijft in de genoemde brief ook ‘wij blijven samen wijkgericht werken’. Kunt u nader toelichten wat u hieronder verstaat? Hoe verhouden de genomen maatregelen nu, zich met de wijze waarop u ‘wijkgericht werken’ in de ‘nieuwe’ praktijk denkt in te vullen?

8.      U schrijft dat u medio 2021 (dan pas!!!) de betrokkenen opnieuw informeert over de actuele stand van zaken van wijkregie en wat er verwacht mag worden van de wijkregisseurs in het kader van wijkgericht werken. Bent u bereid de gemeenteraad van Roermond in deze ontwikkelingen en actuele stand van zaken mee te nemen? Hoe? Wanneer?

9.      Nu het brede wijkoverleg niet meer plaatsvindt is de taak van de bewonersgroepen onduidelijk geworden. Hoe ziet u, in deze bijzondere tijd, de rol en taak van de bewonersgroepen cq. wijkraden? Hoe betrekt u hen momenteel bij de actuele ontwikkelingen in de wijken? Op welke wijze denkt u hen te gaan betrekken bij het (wijk)herstel na corona?

10.   Graag ontvangen we een lijst van namen van alle wijkagenten (gekoppeld aan de wijk waar ze werkzaam zijn).

11.   Als er wijken zijn waar geen wijkagent actief is, kunt u dan aangeven op welke termijn er weer een wijkagent actief wordt? Op welke wijze informeert u de wijkorganisaties? Op welke wijze informeert u de gemeenteraad?

12.   Bent u het met het CDA eens dat, gezien de vergaande maatregelen en de lange tijdsduur dat deze maatregelen nu gelden, het van groot belang is dat er een alternatief wordt ingericht voor het wijkspreekuur van de wijkagent/wijkregisseur? Bent u bereid op zeer korte termijn een (digitaal) alternatief te organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dit dan gaan doen en hoe betrekt u daar de wijkorganisaties bij?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA-fractie,

Marc Breugelmans

Marij Cox


Bijlage 1

Mail d.d. 5 februari 2021 van de gemeente Roermond aan diverse partner:

Beste samenwerkingspartners en wijkorganisaties,

Er is de afgelopen tijd het een en ander veranderd in ons team wijkregie. Afgelopen augustus/september heeft Jackeline van Stiphout (wijkregisseur Donderberg en Hoogvonderen) de werkeenheid wijkregie en is voor de gemeente als regisseur ondermijning aan de slag gegaan. Tevens verlaat Ankie Somers (wijkregisseur Kemp, Kitskensberg, Heide, Kapel, Veld, en Vrijveld  per 18 februari 2021 de Gemeente Roermond. De nieuwe situatie vraagt erom dat we uiteraard blijven samenwerken, maar dat we deze anders gaan inrichten.

Wat betekent dit concreet?

Het wijkgericht werken door wijkregie in alle wijken en specifiek de wijken Donderberg, Hoogvonderen, Kemp, Kitskensberg, Kapel, Veld, en Vrijveld gaan we op een andere manier organiseren.

Een aantal wijken heeft voortaan géén vast aanspreekpunt meer in de vorm van één specifieke wijkregisseur. Wijkregie blijft actief in deze wijken maar gaat de aandacht verdelen. Dat betekent logischerwijs ook iets in de wijken mét vast aanspreekpunt.

De werkwijze vanaf 18 februari tot medio 2021

1.      De wijken Donderberg, Hoogvonderen, Kemp, Kitskensberg, Heide, Kapel, Veld, en Vrijveld hebben géén vast aanspreekpunt én kunnen alle vragen en uitnodigingen sturen naar het ‘aanspreekpunt’ [email protected];

2.      Alle ingekomen vragen en uitnodigingen via [email protected] worden wekelijks naar evenredigheid verdeeld binnen wijkregie naar degene die de meeste affiniteit en betrokkenheid heeft bij het onderwerp of de wijk om dit op te pakken;

3.      De overige wijken behouden het vast aanspreekpunt voor vragen en uitnodigingen.

Wij begrijpen dat het vaste aanspreekpunt per wijk belangrijk is, en zullen hier bij de toewijzing van de verzoeken zoveel mogelijk rekening mee houden. Het is bovendien niet zo dat bepaalde wijken geen aandacht meer krijgen vanuit wijkregie. Die aandacht blijft geborgd. We blijven samen wijkgericht werken.

Medio 2021 informeren we jullie opnieuw over de actuele stand van zaken van wijkregie en wat jullie van de wijkregisseurs in het kader van wijkgericht werken mogen verwachten.

Als je vragen hebt over deze e-mail of tijdelijke werkwijze, neem dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

L.M.P. (Leon) Jacobs,
Clustermanager Leefbaarheid&Veiligheid

Gemeente Roermond