Gemeente Roermond: Visie voor Vrijveld Noord en Philipsterrein gepresenteerd

Foto: Roermond Nieuws

Levendig en gezond stadsdeel met groen

De visie schetst een nieuw perspectief voor dit deel van de stad. Het is de wens ’t Vrijveld Noord als centraal binnenstedelijk gebied te transformeren tot een levendig stadsdeel met gemengd stedelijk programma en hoogwaardig stedelijk groen. De huidige gebiedskwaliteiten met een eigen cultuurhistorisch karakter, vormen samen met de belangen van de omwonenden, de gemeente en andere stakeholders de basis om deze unieke stedelijke plek te transformeren tot een nieuw, verrassend en beeldbepalend stedelijk woon- en leefgebied.

Besluitvorming

Nu de gebiedsvisie gereed is, kan het besluitvormingstraject daarover worden doorlopen. Naar verwachting zal de gemeenteraad in juni van dit jaar een besluit nemen over de vaststelling van de visie. Vervolgens kan het stedenbouwkundig plan uitgewerkt worden, dat ook weer ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de raad.