Zorgen over nieuwe systematiek van afvalverzameling

Foto: DarkWorkX via Pixabay

De afgelopen periode hebben zowel  de inwoners van Roermond als de gemeenteraad vragen gesteld over de eventuele maatregelen, die kunnen worden getroffen voor de tussenliggende periode van 1 januari tot 1 juli 2021

Roermond Nieuws begrijpt de zorgen van de inwoners over de nieuwe systematiek van afvalinzameling. Ondanks goede papieren voorbereiding is de kans groot dat er in de overgangsperiode tot 1 juli 2021 ongemakken kunnen ontstaan bij de afvalinzameling.

De gemeente geeft in haar schrijven naar de raadsleden aan, dat zij extra inspanningen zal gaan  leveren om te kunnen anticiperen op en voorkomen van eventuele knelpunten.

Hierbij kan gedacht worden aan o.a.

  • de inzet van extra communicatiekanalen, waar burgers probleemsituaties kunnen melden
  • de eventuele extra inzet van de buitendienst in het schoonhouden van de omgeving rondom afvalstations .
  • Voorts komt er een nieuwe mogelijkheid voor het afzonderlijk kunnen verzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

De Inwoners van Roermond maken zich  zorgen over de capaciteit van de duobak, wanneer het huishoudelijk restafval 1 keer per 2 weken wordt opgehaald. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente overleg gehad met de inzamelaar. Die heeft geadviseerd om, net als in andere gemeenten, containers te gebruiken voor luiers en continentiemateriaal. Mede op basis van dit advies is besloten, bij wijze van pilot, gedurende de overgangsperiode containers in gebruik te nemen waarin luiers en incontinentiemateriaal kan worden gedeponeerd. Deze containers worden wekelijks ingezameld.

Inzet afvalcoach

De nieuwe manier van afvalinzameling heeft mede tot doel de afvalstroom te verminderen. Dit betekent dat inwoners zich meer bewust moeten zijn van afvalscheiding. Om iedereen te laten wennen aan dit nieuwe systeem zal de gemeente in de overgangsperiode een afvalcoach gaan inzetten. Deze afvalcoach kan op verzoek inwoners tijdens de overgangsperiode informeren en adviseren over hoe men nog beter het afval kan scheiden. De inzet van de afvalcoach gebeurt bovenop de aangekondigde publiekscampagne “minder in je bak, dat scheelt een hoop”.

Roermond Nieuws zal zo dra de afvalcoach  aan het werk gaat een verzoek doen om een dagdeel mee te lopen om wat meer zicht te krijgen op de werkzaamheden van deze coach.

Milieustraat

De gemeente heeft  op 22 december jl. besloten het bestaande contract met Renewi voor de exploitatie van het gemeentelijk milieupark met 2 jaar te verlengen tot 31 december 2022. Deze contractverlenging was noodzakelijk om de dienstverlening voor de burgers ook na 31 december 2020 te kunnen continueren.

Er is  voor de komende 2 jaar een vast tarief afgesproken dat niet meer wordt geïndexeerd voor 2021 en 2022, met uitzondering van eventuele door het Rijk opgelegd CO2 belastingen. Als gevolg van deze nieuwe prijsafspraken in relatie tot de aangeboden tonnages, is het thans nog niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties zullen zijn voor de exploitatie afval, maar gelet op de ontwikkelingen in de markt moet rekening worden gehouden met een kostenstijging

De afvalinzameling voor de gebieden Leeuwen en Maasniel

Deze afvalinzameling is op 2 januari gestart. Dit is een extra dienstverlening naar inwoners geweest omdat het afval voor deze huishouden pas op 8 januari voor het eerste zou worden ingezameld door de nieuwe contractpartner Van Kaathoven. De oude dienstverlener zamelde het afval de laatste keer in op 24 december i.p.v. vrijdag 25 december i.v.m. de feestdagen. De extra inzameling voor deze wijk rondom de feestdagen vond op 2 januari plaats. Bij deze inzameling is een knelpunt geconstateerd, namelijk dat het PMD volgens de afvalwijzer ook zou worden ingezameld in deze gebieden. Dat is niet correct vermeld in de afvalwijzer waardoor ervoor gekozen is om inwoners te informeren via een push bericht op mijnafvalwijzer.nl. In dit bericht zijn inwoners gevraagd het afval weer naar binnen te halen. Om te voorkomen dat het PMD bleef liggen is uiteindelijk besloten om het PMD in te zamelen als restafval, zodat zwerfafval werd voorkomen. Het PMD afval is in de veegronde deels ingezameld als gescheiden PMD En deels als restafval. Het PMD dat meegenomen is met het restafval worden niet later nog gescheiden maar verwerkt als restafval. Het betreft hier een eenmalige oplossing om een geconstateerd knelpunt te kunnen oplossen. Inwoners dienen hun PMD en restafval gescheiden aan te bieden.

 Bestelling afvalcontainers.

De bestelling en levering van de afvalcontainers is belegd bij de inzamelaar van Kaathoven. Door de raad is verzocht om versnelling van de uitlevering van de containers.

Financiële consequenties.

In het eerste helft 2021 zal op basis van de nieuwe aanbestedingen meer duidelijkheid komen over de uiteindelijke financiële consequenties van het totale afvalbeleid en de eventuele gevolgen voor de afvalstoffenheffing. De gemeente zal de gemeenteraad hierover tijdig informeren.